Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 65 /шестдесет и пет/ броя колооси демонтирани от локомотиви 07 серия, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, идентифицирани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 13 лота

Debug: ??x??