„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 8 броя моторни превозни средства, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, подробно описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 8 лота

Debug: ??x??