„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 8 /осем/ броя бракувани единици тягов подвижен състав, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са и от мястото където се намират, за добиване на количества скрап, със заделяне на резервни части от тях, в 1 лот

Debug: ??x??