„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 9 броя бракувани единици тягов подвижен състав и 3 броя бракувани вагон-отоплители, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, за добиване на количества скрап, със заделяне на резервни части от тях, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 12 /дванадесет/ лота

Debug: ??x??