„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

О Б Я В Л Е Н И Е

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

   открива търг с тайно наддаване за продажба на:

 

1. Предмет на търга: 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, пономерно индивидуализирани в Приложение №1 към тръжната документация, намиращи се на отговорно пазене в склад „КАМЕТ”- гр. Перник, разделени в 523 лота.

2. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всеки един от 523-те лота рами от талиги тип Y25 Cs и стъпката за наддаване са както следва:                                                         

Начална тръжна цена за всеки един лот - 582,12 лв.                    

Стъпка на наддаване  -  58,00  лв.                  

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един актив.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване за продажба на 523 броя рами от талиги тип Y25 Cs, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, пономерно индивидуализирани в Приложение №1 към тръжната документация, намиращи се на отговорно пазене в склад „КАМЕТ”- гр. Перник, разделени в 523 лота.

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

4. Начин на плащане:

4.1. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове рами от талиги се внася в лева по сметка на „Холдинг БДЖ” ЕАД, посочена в тръжната документация.

4.2. Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в проекто-договора към Тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 07.12.2015 г. от 10:00ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Ред за получаване на тръжна документация: Тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 08:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 02.12.2015 г. /включително/ в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 срещу невъзвръщаеми 100 /сто/ лв. /без ДДС/, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр.София, ул. „Иван Вазов” № 3.     

7. Оглед на активите може да се извършва по местонахождението им, съгласно Приложение № 1 към тръжната документация всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 03.12.2015 г. /включително/ срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове ще се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 03.12.2015 г. /включително/.

След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигната на търга цена.

„Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

9. Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 04.12.2015 г. /включително/ в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 14.12.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов”  № 3, при което:

- Тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящото обявление в срок до 14:00 ч. на 09.12.2015 г. /включително/;

- Оглед на активите може да се извършва при условията на т. 7 от настоящото обявление всеки работен ден до от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 10.12.2015 г. /включително/;

- Депозитът за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове  ще се внася от кандидата при условията на т. 8 от настоящото обявление до 10.12.2015 г. /включително/;

- Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 11.12.2015 г. /включително/ в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжните документи.

Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304

 

 

 

Debug: ??x??