„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот „Жп стол със ЗП 224 кв.м. и мазе с площ 80 кв.м.”, находящ се в гр. Попово

 

О Б Я В А

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива търг с тайно наддаване за продажба на

недвижим имот „Жп стол със ЗП 224 кв.м. и мазе с площ 80 кв.м.”,

находящ се в гр. Попово, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

 

1. Търг за продажба на недвижим имот „Жп стол със ЗП 224 кв.м. и мазе с площ 80 кв.м.”, находящ се в гр. Попово, собственост на  „Холдинг БДЖ” ЕАД.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

  •  Начална тръжна цена - 25 240,00 /двадесет и пет хиляди и двеста и четиридесет/ лв.
  •  Стъпка на наддаване – 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лв.

Началната тръжна цена е без включен ДДС.

Върху достигнатата на търга цена не се начислява ДДС.

Всяко ценово предложение, не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена. Всяко ценово предложение трябва да бъде равно на начална тръжна цена или на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4. Начин на плащане: заплащането на достигнатата на търга цена, намалена с внесения депозит за участие в търга следва да се извърши преди изповядване на сделката пред нотариус по сметка, посочена от продавача.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: търгът ще се проведе на 23.10.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на  „Холдинг БДЖ” ЕАД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.

Регистрация на явилите се участници ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Ред за получаване на тръжна документация: тръжни документи ще се продават всеки работен ден от 09:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 20.10.2015 г. включително в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1, деловодство, срещу заплатена в брой такса от 100 /сто/ лева, без ДДС в касата на “Холдинг БДЖ”ЕАД.

7. Депозитът за участие в търга в размер на 12 000,00 /дванадесет хиляди/ лева, следва да се внесе в срок до 21.10.2015 г. включително, по банкова сметка на „Холдинг БДЖ” ЕАД, посочена в тръжните документи.

След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена. На останалите участници депозитите ще се възстановят по указания в тръжната документация ред.

“Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Условия за оглед на имота: оглед може да се извършва срещу закупена тръжна документация, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 21.10.2015 г. включително.

9. Краен срок за приемане назаявления за участие: заявленията ще се приемат до 16:00 ч. на 22.10.2015 г. в деловодството на  „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Ден, място и час за повторно провеждане на търга:30.10.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. “Иван Вазов”  № 3, при което:

- тръжната документация да се продава при условията на т. 6 от настоящата обява, в срок до 27.10.2015 г. включително;

- депозитът за участие в повторния търг следва да се внася при условията на т. 7 от настоящата обява, в срок до 28.10.2015 г. включително;    

- оглед на имота може да се извършва при условията на т. 8 от настоящата обява в срок до 28.10.2015 г.;

- заявления за участие в повторния търг ще се приемат до 16:00 ч. на 29.10.2015 г. в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД,  гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Да не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга да се допускат кандидати, закупили тръжни документи, внесли депозита в указаните срокове и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжните документи.

Допълнителна информация относно провеждането на търга може да се получи на телефони: 02/8 907 304 и 0884 992 400.

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??