„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот: „Незастроен терен, находящ се в гр. Карлово, бул. „Александър Стамболийски” № 118, представляващ ПИ с идентификатор 36498.503.2809 и площ 972 кв. м.”, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Debug: ??x??