„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба в 1 (един) лот на 35 броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, намиращи се на територията на Република Сръбска, Босна и Херцеговина

 

О Б Я В Л Е Н И Е

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива търг с тайно наддаване за продажба

в 1 (един) лот на 35 броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са,  намиращи се на територията на Република Сръбска, Босна и Херцеговина, описани по номера и местонахождение в Приложение №1 към тръжната документация.

 

1. Описание на обекта: продажба в 1 (един) лот на 35 броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, намиращи се на територията на Република Сръбска, Босна и Херцеговина, описани по номера и местонахождение в Приложение №1 към тръжната документация.

2. Начална тръжна ценаи стъпката за наддаване:

  • Начална тръжна цена – 167 800,00 /сто шестдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева.
  • Стъпка на наддаване –  16 780,00 /шестнадесет хиляди седемстотин и осемдесет/ лева.

Началната тръжна цена е франко местонахождението на всеки товарен вагон.

3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4. Начин на плащане:

4.1. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена на 35-те броя товарни вагони, се внася в лева по сметка на „Холдинг БДЖ” ЕАД, посочена в тръжната документация, съгласно условията на проекто-договора към тръжната документация.

4.2. Всички дължими плащания по сключения договор са описани в проекта на договора към настоящата Тръжна документация.

5. Дата, място и час за провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.04.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Ред за получаване на тръжна документация: тръжни документи ще се продават всеки работен ден от 08:30 ч. до 14:00 ч. в срок до 14.04.2016 г. /включително/ в град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1 – Деловодство, срещу невъзвръщаеми 200 (двеста) лева, без ДДС, заплатени в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД.

7. Депозит за участие в търга: Депозит в размер на 50% от началната тръжна цена за 35-те броя товарни вагони, следва да се внесе от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка в срок до 15.04.2016 г. /включително/.

След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигната на търга цена.

“Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Условия за оглед на обектите: оглед на активите по тяхното местонахождение може да се извършва всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. в срок до 15.04.2016 г. /включително/, срещу представяне на документ за закупени тръжни документи, при спазване на изискванията за безопасност и в присъствие на длъжностно лице.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие: заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 18.04.2016 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг, съгласно клаузите на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, ще се проведе на 26.04.2016 г. от 10:00 ч., в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, при същите условия, като:

  • Тръжна документация ще се продава и получава при условията на т. 6 от настоящото обявление, всеки работен ден от 08:30 ч. до 14:00 ч. в срок до 21.04.2016 г. /включително/; 
  • Депозитът за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена за 35-те броя товарни вагони, следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящото обявление до 22.04.2016 г. /включително/;
  • оглед на активите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. на 22.04.2016 г. /включително/.
  • заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 25.04.2016 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11.  Изисквания към кандидатите:

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.

- Не се допускат до участие в търга юридически лица /еднолични търговци/ и физически лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжните документи.

Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304.

Debug: ??x??