„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 28 броя голямотонажни контейнери, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??