„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 28 броя голямотонажни контейнери, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация

Debug: ??x??