„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 37 /тридесет и седем/ броя контейнери, в състоянието в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, от които: 32 броя голямотонажни контейнери и 5 броя среднотонажни контейнери, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Debug: ??x??