„Холдинг Български държавни железници” ЕАД прекратява търга с тайно наддаване за продажба на лот № 9 от обявения на 23.04.2020 г. търг с тайно наддаване за продажба на резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, намиращи се на териториите на ППП Горна Оряховица и ППП София, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 13 лота.

Debug: ??x??