Изменение в Решение № 13/17.03.2016 г., изменено с Решение № 17/29.03.2016 г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на: 53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е

с Решение № 3 от 12.04.2016 г. на управителя на  “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, е изменено Решение № 13/17.03.2016 г., изменено с Решение № 17/29.03.2016 г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на:

53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в петдесет и три лота, като от продажба е изключен:

ЛОТ №

№ на ТПС

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

20

44089.1

  200 880,00 лв.

  20 088,00 лв.

На кандидатите, закупили тръжни документи и проявили интерес за лот № 20 ще бъде възстановена заплатената такса за закупуване на документация в петдневен срок, считано от 12.04.2016 г.

На кандидатите внесли депозит за участие в търга за лот № 20 ще бъде възстановена внесената сума в петдневен срок, считано от 12.04.2016 г.

Считано от 12.04.2016 г. в деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не се приемат заявления за участие в търга за лот № 20.

Debug: ??x??