Изменение в Решение № 13/17.03.2016 г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на: 53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е

с Решение № 17 от 29.03.2016 г. на управителя на  “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, е изменено Решение № 13/17.03.2016 г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на:

53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в петдесет и три лота, като от продажба са изключени:

ЛОТ №

№ на ТПС

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

21

45150.0

  200 880,00 лв.

  20 088,00 лв.

22

45157.5

  220 968,00 лв.

  22 096,80 лв.

23

45187.2

  300 762,00 лв.

  30 076,20 лв.

24

45190.6

  220 968,00 лв.

  22 096,80 лв.

На кандидатите, закупили тръжни документи и проявили интерес за лотове №№ 21; 22; 23 и 24 ще бъдат възстановени заплатените такси за закупуване на документация в петдневен срок, считано от 29.03.2016 г.

На кандидатите внесли депозити за участие в търга за лотове №№ 21; 22; 23 и 24 ще бъдат възстановени внесените суми в петдневен срок, считано от 29.03.2016 г.

Считано от 29.03.2016 г. в деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не се приемат заявления за участие в търга за лотове №№ 21; 22; 23 и 24.

Debug: ??x??