О Б Я В Л Е Н И Е „БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 279 броя товарни вагона, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 24 лота

Debug: ??x??