О Б Я В Л Е Н И Е „Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 2 /два/ броя бракувани единици тягов подвижен състав, с № 32093/094 и № 32065/066, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са и от мястото където се намират, за добиване на количества скрап, разделени в 2 лота

Debug: ??x??