„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 306,163 тона (триста и шест тона сто шестдесет и три кг.) скрап от черни метали, 0,366 тона (триста шестдесет и шест кг.) скрап от цветни метали и 5,769 тона (пет тона седемстотин шестдесет и девет кг.) отпадъци от акумулаторни батерии за скрап, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 лота

Debug: ??x??