О Б Я В Л Е Н И Е „Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 45 (четиридесет и пет) позиции резервни части и материали, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, в състоянието н което са, намиращи се на територията на ППП - Горна Оряховица, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 (три) лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??