О Б Я В Л Е Н И Е „Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 45 (четиридесет и пет) позиции резервни части и материали, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, в състоянието н което са, намиращи се на територията на ППП - Горна Оряховица, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 (три) лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??