О Б Я В Л Е Н И Е „Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 45 (четиридесет и пет) позиции резервни части и материали, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, в състоянието н което са, намиращи се на територията на ППП - Горна Оряховица, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 (три) лота

Debug: ??x??