Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 1 378 товарни вагони, заложени по реда на Закона за особените залози в полза на „Българска банка за развитие“ АД

Обява

за провеждане на търг с тайно наддаване

за продажба на 1 378 товарни вагони, заложени по реда на Закона за особените залози в полза на „Българска банка за развитие“ АД

 

„Българска банка за развитие” АД (ББР, Банката)  продава 1 378 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към  изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2016080301534 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ).

Вагоните са разделени в 1 378 лота и се продават в състоянието, в което са.

Продажбата ще се проведе чрез търг с тайно наддаване по реда и при условията на „Правила за провеждане на търг за продажба на заложено по реда на ЗОЗ имущество” при обявената начална тръжна цена за всеки лот описана в Приложение №1 към Тръжната документация. Стъпката за наддаване за всеки един лот е в размер на 10% от началната тръжна цена. Примерно изчисление на стъпката на наддаване е представено в Приложение № 4 към Тръжната документация. Наддавателното предложение не може да бъде по-ниско от обявената начална тръжна цена за съответния лот.

Правилата за провеждане на търга, опис на продаваните лотове товарни вагони (по номер, серия, местонахождение) и начална тръжна цена на всеки от тях (Приложение №1 от Тръжната документация), както и образци на необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие, могат да бъдат изтеглени по-долу на настоящата обява.

За участие в търга се внася задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на съответния лот/лотове, за който/които участникът подава наддавателно предложение, по банкова сметка на депозитаря: Иван Йонов Личев, IBAN BG 71 NASB 9620 10 10008402, BIC: NASBBGSF, Българска банка за развитие АД.

Огледи на товарните вагони, обект на продажба, могат да бъдат извършвани до 09.08.2017 г., през работните дни, между 08:30 ч. и 16:00 ч. по тяхното местонахождение, след предварително уведомление до лицата за контакт, направено най – късно 24 часа преди датата за посещение и при спазване на изискванията за безопасност.

Заявления за участие в търга ще се приемат на адрес гр. София, ул. Дякон Игнатий 1, „Българска банка за развитие” АД – Деловодство.

За участие в търга се допускат заявления, постъпили в деловодството на ББР в срок до 16:00 ч. на 10.08.2017 г.

Отварянето и разглеждането на постъпилите предложения ще бъде извършено на 11.08.2017 г. в сградата на Българска банка за развитие АД в гр. София, ул."Дякон Игнатий" № 1 от назначена за целта Комисия, без присъствието на заявителите.

Резултатите от търга, които съдържат данни относно класираните на първо и второ място участници, се обявяват на 14.08.2017 г. на интернет страниците на „Българска банка за развитие“ АД (www.bbr.bg), раздел „Продажба на активи” и „Холдинг БДЖ“ ЕАД (www.bdz.bg). Участниците в търга няма да получават лично уведомление за резултатите, като ще следва да следят за същите на интернет страниците посочени в предходното изречение. В случай че, класиран на първо място и определен за спечелил търга участник не сключи договор в срока, определен в тръжната документация, или не заплати дължимата цена, вторият в класирането участник за съответния лот ще бъде определен за спечелил търга. Последното ще бъде обявено на 28.08.2017 г. на горепосочените  интернет страници.

Информация, свързана с търга, както и уведомления за оглед на заложеното имущество може да бъде получена на:

Адрес: гр.София-1000, ул.”Дякон Игнатий” № 1,

Лице за контакти: Димитър Бабански, тел. +359 2 9306 302, babanski.d@bdbank.bg

 

Правила за провеждане на търг за продажба на заложено по реда на ЗОЗ имущество;

Приложение №1 Списък на 1 378 броя товарни вагони, разделени в 1 378 лота, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, заложени по реда на Закона за особените залози в полза на „Българска банка за развитие“ АД, към които е пристъпено към изпълнение с вписване № 2016080301534 в Централния регистър на особените залози;

Приложение №2 Декларация за участие в търга;

Приложение №3 Заявление-декларация за връщане на депозит за участие в търга;

Приложение №4 Примерно изчисление на стъпка за наддаване на предложените за продажба лотове товарни вагони за стъпка 1,2,3,4,..;

Приложение №5 Проект на договор за продажба;

English version

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??