Пономерен списък на продадените голямотонажни контейнери, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, на проведения на 21.05.2020 г. търг с тайно наддаване, закрито заседание, за продажба на 228 броя голямотонажни контейнери, в състоянието което са, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по номера в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 228 лота.

Debug: ??x??