Продадени лотове на проведения на 20.02.2024 г. търг с тайно наддаване открито заседание, за продажба на 1935 /хиляда деветстотин тридесет и пет/ броя товарни вагони за междурелсие 1435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото където се намират, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 1935 лота

Debug: ??x??