Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 1 770 броя товарни вагони, заложени по реда на закона за особените залози в полза на Българска банка за развитие АД (Sealed-bid auction for the sale of 1 770 goods wagons, pledged under the registered pledges act in favor of Bulgarian development bank)

Обява

за провеждане на търг с тайно наддаване

за продажба на 1 770 броя товарни вагони, заложени по реда на закона за особените залози в полза на Българска банка за развитие АД

 

„Българска банка за развитие” АД (ББР, Банката) продава 1 770 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към  изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2016092800780 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ).

Вагоните са разделени в 1 770 лота и се продават в състоянието, в което са.

Продажбата ще се проведе чрез търг с тайно наддаване по реда и при условията на „Правила за провеждане на търг за продажба на заложено по реда на ЗОЗ имущество” при обявената начална тръжна цена за всеки лот описана в Приложение №1 към Тръжната документация. Стъпката за наддаване за всеки един лот е в размер на 10% от началната тръжна цена. Примерно изчисление на стъпката на наддаване е представено в Приложение № 4 към Тръжната документация. Наддавателното предложение не може да бъде по-ниско от обявената начална тръжна цена за съответния лот.

Правилата за провеждане на търга, опис на продаваните лотове товарни вагони (по номер, серия, местонахождение) и начална тръжна цена на всеки от тях (Приложение №1 от Тръжната документация), както и образци на необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие, могат да бъдат изтеглени по-долу на настоящата обява.

За участие в търга се внася задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на съответния лот/лотове, за който/които участникът подава наддавателно предложение, по банкова сметка на депозитаря: Иван Йонов Личев, IBAN BG 71 NASB 9620 10 10008402, BIC: NASBBGSF, Българска банка за развитие АД.
 

Огледи на товарните вагони, обект на продажба, могат да бъдат извършвани до 21.12.2016 г., през работните дни, между 08:30 ч. и 16:00 ч. по тяхното местонахождение, след предварително уведомление до лицата за контакт, направено най – късно 24 часа преди датата за посещение и при спазване на изискванията за безопасност.

Заявления за участие в търга ще се приемат на адрес гр. София, ул. “Дякон Игнатий” №1, „Българска банка за развитие” АД – Деловодство.

За участие в търга се допускат заявления, постъпили в деловодството на ББР в срок до 16:00 ч. на 22.12.2016 г.

Отварянето и разглеждането на постъпилите предложения ще бъде извършено на 23.12.2016 г. в сградата на Българска банка за развитие АД в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 1 от назначена за целта Комисия, без присъствието на заявителите.

Резултатите от търга, които съдържат данни относно класираните на първо и второ място участници, се обявяват на 27.12.2016 г. на интернет страниците на „Българска банка за развитие“ АД (www.bbr.bg), раздел „Продажба на активи” и „Холдинг БДЖ“ ЕАД (www.bdz.bg). Участниците в търга няма да получават лично уведомление за резултатите, като ще следва да следят за същите на интернет страниците посочени в предходното изречение. В случай че, класиран на първо място и определен за спечелил търга участник не сключи договор в срока, определен в тръжната документация, или не заплати дължимата цена, вторият в класирането участник за съответния лот ще бъде определен за спечелил търга. Последното ще бъде обявено на 12.01.2017 г. на горепосочените  интернет страници.

Информация, свързана с търга, както и уведомления за оглед на заложеното имущество може да бъде получена на:

Адрес: гр.София-1000, ул.”Дякон Игнатий” № 1,

Лица за контакти: Надя Петрова, тел. +359 2 9306 371, petrova.n@bdbank.bg

                         Димитър Бабански, тел. +359 2 9306 302, babanski.d@bdbank.bg

 

Правила за провеждане на търг за продажба на заложено по реда на ЗОЗ имущество – на български език;

Правила за провеждане на търг за продажба на заложено по реда на ЗОЗ имущество – на английски език;

Приложение №1 Списък на 1 770 броя товарни вагони, разделени в 1 770 лота, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, заложени по реда на Закона за особените залози в полза на „Българска банка за развитие“ АД, към които е пристъпено към изпълнение с вписване № 2016092800780 в Централния регистър на особените залози;

Приложение № 2 Декларация за участие в търга;

Приложение № 2 Декларация за участие в търга – двуезична;

Приложение № 3 Заявление-декларация за връщане на депозит за участие в търга;

Приложение №3 Заявление-декларация за връщане на депозит за участие в търга – двуезична;

Приложение №4 Примерно изчисление на стъпка за наддаване на предложените за продажба лотове товарни вагони за стъпка 1,2,3,4,..;

Приложение № 5 Проект на договор за продажба;

Приложение № 5 Проект на договор за продажба - двуезичен;

 

Announcement for a Sealed-bid auction for the sale of 1 770 goods wagons, pledged under the registered pledges act in favor of Bulgarian development bank

Bulgarian Development Bank AD (BDB, the Bank) is selling 1 770 goods wagons, owned by Holding BDZ, pledged in favor of BDB under the Registered Pledges Act (RPA), which are object of enforcement under RPA with entry №2016092800780 in the Central Register of Registered Pledges.

The goods wagons are divided in 1 770 lots and are being offered in their present condition.

The sale will be held via a sealed-bid auction under the terms and conditions stipulated in “Rules of auction for sale of property, pledged under the procedure of the Registered Pledges Act” with starting bidding price for each lot described in Appendix 1 to the Auction documentation. The bidding increment for each lot is 10% of the starting bidding price. Example of the calculation of the bidding increment is presented in Appendix 4 to the Auction documentation. The bidding offer cannot be lower than the starting bidding price for the respective lot.

The auction terms, description of the lots of goods wagons, subject to sale (described by number, series and location) and the starting bidding price for each lot (Appendix 1 to the Auction documentation), as well as templates of the necessary documents that the candidates should submit for participation, are available for download bellow this announcement.

Participants are required to provide a deposit amounting to 10% of the starting bidding price for the lot/s for which a bidding proposal is submitted. The deposit is payable to the bank account of the depositary under RPA: Mr. Ivan Lichev, IBAN BG 71 NASB 9620 10 10008402, BIC: NASBBGSF, held with the Bulgarian Development Bank AD.

The goods wagons, subject to sale, can be inspected until 21.12.2016, every business day, between 08:30 and 16:00 at their locations, after notification of the contact persons bellow, made 24 hours prior to the date of inspection and in compliance with the applicable safety rules.

Application for participation in the auction will be accepted at the Registry Department at Bulgarian Development Bank AD at Bulgaria, Sofia 1000, Dyakon Ignatiy Str. 1.

Only application received at the Registry Department of Bulgarian Development Bank before 16:00 on 22.12.2016 will be eligible for participation.

Received proposals for participation in the auction shall be opened and considered by a specially appointed Commission, on 23.12.2016 at BDB headquarters in Sofia, Dyakon Ignatiy Str 1. The opening and consideration of the received applications by the Commission will be performed without the presence of the applicants.

The results of the auction, containing data on participants ranked first and second, shall be announced on 27.12.2016 on the websites of "Bulgarian Development Bank" (www.bbr.bg) and "Holding BDZ" EAD (www.bdz.bg). Bidders will not receive personal notification of the results, but have to keep track of such results on the websites referred to in the preceding sentence. If the participant ranked first and designated as the winning bidder does not sign a contract within the period specified in the Auction terms, or does not pay the due price, the second-ranked participant will be designated as the winning bidder. The latter will be announced on 12.01.2017 on the above mentioned websites.

Information related to the auction, as well as notification for inspection of the pledged assets can be received at:

Dyakon Ignatiy Str. 1, Sofia 1000, Bulgaria

Contact persons: Nadya Petrova, +35929306371, petrova.n@bdbank.bg

                             Dimitar Babanski, +35929306302, babanski.d@bdbank.bg

Documents:

Rules of auction for sale of property, pledged under the procedure of the Registered Pledges Act – in Bulgarian

Rules of auction for sale of property, pledged under the procedure of the Registered Pledges Act – in English

Appendix 1 A list of 1 770 goods wagons, divided into 1 770 lots, owned by “Holding BDZ” EAD pledged under the Law on Registered Pledges in favor of "Bulgarian Development Bank" AD to which the execution was started by entry No.2016092800780 at the Central Pledge Registry;

Appendix 2 Declaration for participation in the auction;

Appendix 2 Declaration for participation in the auction – bilingual;

Appendix 3 Application form for return of the deposit for participation in the auction;

Appendix 3 Application form for return of the deposit for participation in the auction - bilingual

Appendix 4 A model calculation of the bid increment of the lots of wagons offered for sale for steps 1,2,3,4…;

Appendix 5 Draft sales contract

Appendix 5 Draft sales contract - bilingual

 

Debug: ??x??