Решение за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на 23 /двадесет и три/ броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове)

Р Е Ш Е Н И Е

№  1

София, 09.02.2017 г.

 

Във връзка с решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД по т. 2 от протокол № 175/09.02.2017 г.

Прекратяваме търг с тайно наддаване за продажба на:

23 /двадесет и три/ броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове), описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, в състоянието което са, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 23 лота, открит с решение № 1/27.01.2017 г. на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

Debug: ??x??