Списък с продадените товарни вагони на проведения на 10.11.2021 г. търг с тайно наддаване за продажба на 2 302 /две хиляди триста и два/ броя товарни вагона за междурелсие 1435 мм, в състоянието в което са, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 302 лота

Debug: ??x??