„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Недвижим имот, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.618.185 по КККР на гр.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-43/17.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, целият с площ от 894 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с административен адрес: гр. Бургас, община Бургас, бул. „Мария Луиза”

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??