„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на „Недвижим имот, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.618.185 по КККР на гр.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-43/17.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, целият с площ от 894 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с административен адрес: гр. Бургас, община Бургас, бул. „Мария Луиза”

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??