„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 8 473 /осем хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя резервни части, разделени в 170 /сто и седемдесет/ позиции, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се в складовете на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД в гр. Стара Загора и с. Тулово, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 /един/ лот

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??