„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 8 473 /осем хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя резервни части, разделени в 170 /сто и седемдесет/ позиции, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се в складовете на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД в гр. Стара Загора и с. Тулово, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 /един/ лот

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??