„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява провеждането на поръчка с предмет: „Изготвяне от независими оценители на оценки на активи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, необходими за определяне на начална цена при провеждане на процедури по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на „Вътрешни правила за сключване на сделки с материални активи – движими вещи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД/„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД/„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, както и за други възникнали необходимости”. Условията за участие в поръчката са посочени в приложената Покана рег. № 01-23-17/02.12.2022 г

1. Покана на Холдинг БДЖ ЕАД № 01-23-17 от 02.12.2022

2. Техническо предложение

3.Ценово предложение

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??