„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява провеждането на поръчка с предмет: „Изготвяне от независими оценители на оценки на активи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, необходими за определяне на начална цена при провеждане на процедури по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на „Вътрешни правила за сключване на сделки с материални активи – движими вещи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД/„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД/„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, както и за други възникнали необходимости”. Условията за участие в поръчката са посочени в приложената Покана рег. № 01-23-17/02.12.2022 г

1. Покана на Холдинг БДЖ ЕАД № 01-23-17 от 02.12.2022

2. Техническо предложение

3.Ценово предложение

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??