Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Доставка на 64 000 куб. метра компресиран природен газ за отопление за нуждите на ЦПВК „Паничище”, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, стопанисван от Поделение за почивна дейност /ППД/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД, за срок от една година или до изчерпване на количеството“. Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0884 686 170 – Даниел Благоев, експерт маркетинг и поръчки в Поделение за почивна дейност при „Холдинг БДЖ“ ЕАД; 02 890 7181 - отдел „Поръчки“ при „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

1. Решение за откриване на конкурс;

2. Конкурсна документация;

3. Приложение 1 - Техническа спецификация;

4. Приложение 2 - Предложение за участие - Образец № 1;

5. Приложение 3 - Декларация - Образец № 2;

6. Приложение 4 - Декларация - Образец № 3

7. Приложение 5 ;- Техническо предложение - Образец № 4;

8. Приложение 6 - Ценово предложение - Образец № 5;

9.Приложение 7 - Проект на договор - Образец № 6;

10. Приложение 8 - Таблица № 1 - Прогнозен разход КПГ през 2022_2023.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??