„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Доставка на 64 000 куб. метра компресиран природен газ за отопление за нуждите на ЦПВК „Паничище”, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, стопанисван от Поделение за почивна дейност /ППД/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД, за срок от една година или до изчерпване на количеството“

1. Решение за откриване на конкурс;

2. Конкурсна документация;

3. Техническа спецификация;

4. Предложение за участие - Образец № 1;

5. Декларация - Образец № 2;

6. Декларация - Образец № 3

7. Техническо предложение - Образец № 4;

8. Ценово предложение - Образец № 5;

9. Проект на договор - Образец № 6;

10. Таблица № 1 - Прогнозен разход КПГ през 2023_2024.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??