„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, присъединени на ниво ниско напрежение, за период от 1 година“.

1. Решение за откриване на конкурс;

2. Конкурсна документация;

3. Приложение - Образец № 1;

4. Приложение - Образец № 2;

5. Приложение - Образец № 3;

6. Приложение - Образец № 4;

7. Приложение - Образец № 5;

8. Приложение - Образец № 6;

9. Приложение - Образец № 7;

10. Приложение - Образец № 8;

11. Приложение - Образец № 9;

12. Приложение - Таблица № 1;

13. Приложение - Таблица № 2.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??