„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Избор на общ регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиран финансови отчети на дружествата от групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2022 г.”

1.      Решение за откриване;

2.      Конкурсна документация;

3.      Приложение - Образец № 1;

4     Приложение - Образец № 2;

5.    Приложение - Образец № 3;

6.      Приложение - Образец № 4;

7.    Приложение - Образец № 5;

8.    Приложение - Образец № 6;

9.    Приложение - Образец № 7;

10.   Приложение - Образец № 8;

11.   Приложение - Образец № 9;

12.   Приложение - Образец № 10;

13. Проект на договор за ХБДЖ за 2022 г. - Образец № 11.1

14. Проект на договор за ТП за 2022 г. - Образец № 11.2

15. Проект на договор за ПП за 2022 г. - Образец № 11.3

 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??