„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Избор на общ регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидиран финансови отчети на дружествата от групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2021 г.”

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефони:      

0886 802 567 – Цветелина Гаврилова, гл.експерт в отдел „Поръчки” на „Холдинг БДЖ” ЕАД;

0889 001 231 – Лилия Копчева, старши счетоводител, отдел „Счетоводство“, Дирекция „Финанси“ на „Холдинг БДЖ“ ЕАД;

0886 208 896 – Теодора Арнаудова, главен счетоводител към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД;

0886 061 619 – Десислава Велева, заместник главен счетоводител към „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??