„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс с предмет: „Избор на застраховател за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и с имуществена застраховка „Каско на МПС” на 5 броя МПС, ползващи се от „Холдинг БДЖ” ЕАД, за срок от една година, чрез издаване на застрахователни полици”

1.      Решение за откриване на конкурс;

2.      Конкурсна документация;

1.      Спецификация № 1 – Приложение № 1;

2.      Спецификация № 2 – Приложение № 2;

3.      Предложение за участие - Образец № 1;

4.      Декларация – Образец № 2;

5.      Декларация – Образец № 3;

6.      Техническо предложение – Образец № 4;

7.      Ценово предложение – Образец № 5.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??