„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор за застраховка "Имущество" на активи, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, за срок от 3 /три/ години."

  1. Описание на обекта на конкурса: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор за застраховка „Имущество” на активи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, за срок от 3 /три/ години”.
  2. Прогнозна стойност на застрахователната премия за целия срок на договора:до110 576,16 лева с включени всички дължими данъци, такси и отчисления.
  3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:

  3.1. Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдена конкурсна документация.

 3.2. Разглеждането  на постъпилите предложения, ще се извърши на 11.11.2019г. от 11:00 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. „Иван Вазов” № 3.

  3.3. Предложения за участие в конкурса могат да се подават от застрахователи по чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането.

  3.4. До участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на конкурсната документация.

  3.5.   До участие в конкурса не се допускат лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

  3.6.  До участие в конкурса не се допускат лица, които са обявени в несъстоятелност или, които са в открито производство по несъстоятелност и ликвидация към датата на подаване на документите за участие.

 3.7. Участниците в поръчката трябва да притежават валиден/и лиценз/и и/или валидно разрешение/я или друг/и документ/и за извършване на застрахователна дейност по предмета на настоящият конкурс и да представят декларация към предложенията си, че същият/те ще бъдат поддържани валидни през целия период на действие на договора.

  3.8.  Не се предвижда самоучастие на Застрахования – „Холдинг БДЖ” ЕАД.

  1. Решение за откриване и Конкурсна документация: Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, www.bdz.bg, „Профил на купувача”, „Конкурси по ПРУПДТДДУК”, от която същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.
  2. Подаване на предложения за участие в конкурса: предложенията за участие в конкурса ще се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден, преди датата за провеждане на конкурса, посочена в т.3.2 от обявата. Същите се подават на място в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1. Предложения постъпили след изтичане на определения краен срок, в прозрачен, незапечатан плик или в плик с нарушена цялост, не се приемат и незабавно се връщат на кандидата.

6.   Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

6.1.  Списък на документите, представени от кандидатите – оригинал.

6.2.  Предложение на участника  - оригинал.

6.3.  Декларация с посочен единен идентификационен код на участника  /ЕИК/ – оригинал;

6.4. Декларация, че участникът няма задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него дружества – „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – оригинал;

6.5. Декларация за липса на обстоятелствата по р. II, т. 6 от конкурсната документация – оригинал;

6.6. Декларация за съгласие с проектa на договор - оригинал;

6.7.  Техническо предложение на участника – оригинал;

6.8. Ценово предложение на участника – в оригинал, поставено в отделен, запечатан, непрозрачен плик.

6.9. Заверено копие на валиден/и лиценз/и и/или валидно разрешение/я или друг/и документ/и за извършване на застрахователна дейност по предмета на настоящият конкурс.

6.10. Декларация, с която участникът се задължава да поддържа валидността на притежавания/те лиценз/и и/или валидно разрешение/я или друг/и документ/и за извършване на застрахователна дейност по предмета на настоящият конкурс през целия период на действие на договора – оригинал.

6.11. Общи условия/правила за предявяване на претенции и ликвидация на щети на Застрохователя по застраховката, предмет на конкурса.

Предложенията, заедно с приложените към тях документи се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Предложение за участие в конкурс за: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор за застраховка „Имущество” на активи, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД”, за срок от 3 /три/ години”.

Ценовото предложение на кандидата се представя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с предложението.

Върху плика се посочват наименованието на подателя, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти.

Срок на валидност на предложенията – 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията.

Документите, за които има приложени към конкурсната документация образци се изготвят и подписват в съответствие с тях.

  1. Други условия:
    1.  Критерий за оценка на предложенията  - „Икономически най-изгодно предложение”, описан в Методика за оценка на предложенията, неразделна част от конкурсната документация.
    2. След определяне от Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД на участника спечелил конкурса, комисията уведомява писмено кандидатите, за резултатите от конкурса.

       Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0886 802 567 – Цветелина Гаврилова, гл.експерт в отдел „Поръчки” на „Холдинг БДЖ” ЕАД; 0886 012062 – Веселин Христов, рък.сектор „ДНА” в отдел „Продажби и управление на собствеността” на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

Решение за откриване на конкурс

Списък на активите, подлежащи на застраховане, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД към 31.12.2018г., групирани по категории – Приложение № 1

Конкурсна документация

Предложение – Образец № 1

Декларация за ЕИК – Образец № 2

Декларация за липса на задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него дружества – „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – Образец № 3

Декларация за липса на обстоятелствата по р. III, т. 5 от конкурсната документация - Образец № 4

Декларация за приемане условията на проект на договор – Образец № 5

Техническо предложение – Образец № 6

Ценово предложение – Образец № 7

Проект на договор – Образец № 8

 

 

 

 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??