„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Ремонт на декоративен корниз на фасади от страна на ул. „6-ти септември”, ул. „Иван Вазов” и ул. „Георги Сава Раковски”, на съществуваща административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3, в п-л За стопанско управление и БДЖ, (УПИ За стопанско управление и БДЖ) кв.464, м. „Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10”, по плана на София, район Средец, административен адрес: ул. „Иван Вазов” № 3”

 1. Описание на обекта на конкурса: „Ремонт на декоративен корниз на фасади от страна на ул. „6-ти септември”, ул. „Иван Вазов” и ул. „Георги Сава Раковски”, на съществуваща административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3, в п-л За стопанско управление и БДЖ, (УПИ За стопанско управление и БДЖ) кв.464, м. „Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10”, по плана на София, район Средец, административен адрес: ул. „Иван Вазов” № 3”.
 1. Прогнозна стойност на поръчката: до 120 000,00 лв. без ДДС.
 1. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:

3.1. Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдена конкурсна документация.

3.2. Разглеждането  на постъпилите предложения, ще се извърши на 11.07.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

3.3. Предложения за участие в конкурса се подават от юридически лица или еднолични търговци, включително техни обединения;

3.4. До участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията и условията на конкурсната документация и Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 към нея;

 3.5.   До участие в конкурса не се допускат лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие;

3.6.  До участие в конкурса не се допускат лица, които са обявени в несъстоятелност или, които са в открито производство по несъстоятелност и ликвидация към датата на подаване на документите за участие.

3.7. Участниците в поръчката трябва да бъдат членове на Камарата на строителите в България, които са вписани в Централния професионален регистър на строителите към КСБ. Кандидатите трябва да притежават валидно Удостоверение и талон за регистрация, което удостоверява, че същите са вписани в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, първа категория (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б. „м” от ЗУТ; чл.5, ал.6, т.1.1.6. от ПРВВЦПРС – недвижими културни ценности с категория „национално значение”);

3.8. Участниците трябва да притежават валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност” в строителството по чл. 171 от ЗУТ за категорията строеж на обекта на поръчката и да представят декларация към предложенията си, че същата ще се поддържа през целия период на действие на договора. Застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, определена в чл. 5, ал.2, т.1. от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3.9. Участниците трябва да имат изпълнен поне 1 /един/ договор за последните 5 /пет/ години, считано от крайната дата, определена за подаване на предложенията, с предмет „ремонт на фасада на сграда – паметник на културата”.

 1. Решение за откриване и Конкурсна документация: Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, www.bdz.bg, „Профил на купувача”, „Конкурси по ПРУПДТДДУК”, от която същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.
 1.  Оглед на обекта и проектна документация: оглед на обекта и запознаване с проектната документация ще се извършват всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч., считано от деня на публикуване на обявата за конкурса, на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 3, стая № 301, лице за контакт: инж. П. Филипова, сл. тел.: 02/8907314.
 1. Подаване на предложения за участие в конкурса: предложенията за участие в конкурса ще се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса, посочена в т.3.2 от обявата. Същите се подават на място в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1. Предложения постъпили след изтичане на определения краен срок в прозрачен незапечатан плик или в плик с нарушена цялост, не се приемат и незабавно се връщат на кандидата.

7.   Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

    7.1.  Списък на документите, представени от кандидатите – оригинал.

    7.2.  Предложение на участника – оригинал.

    7.3. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице – договор/акт за създаването му, с минимално съдържание съгласно р.III, т.1 от конкурсната документация –  оригинал или заверен препис;     

    7.4.  Декларация с посочен единен идентификационен код на участника  /ЕИК/ по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – оригинал – при  участник - юридическо лице или ЕТ;

     При участник обединение, което не е  юридическо лице в декларацията се посочват: БУЛСТАТ номера на обединението, както и ЕИК на всеки един от членовете на обединението /или съответен документ за регистрация /когато е приложимо/;

7.5.  Заверено копие на Удостоверение и талон за регистрация в ЦПРС към КСБ, за изпълнение на строежи от първа група, първа категория (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б. „м” от ЗУТ; чл.5,ал.6,т.1.1.6 от ПРВВЦПРС – недвижими културни ценности с категория „национално значение”); - при  участник - юридическо лице или ЕТ;

     При участник обединение, което не е юридическо лице посочените документи се представят от тези от членовете на обединението, между които, съгласно предвиденото в договора за учредяването му, е разпределено изпълнението на дейностите по поръчката.

7.6. Заверено копие на валидна Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност” в строителството по чл. 171 от ЗУТ за категорията строеж на обекта на поръчката с минимално покритие съгл. чл.5, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; – при участник - юридическо лице или ЕТ;

При участник обединение, което не е  юридическо лице посочения документ се представя от тези от членовете на обединението, между които, съгласно предвиденото в договора за учредяването му, е разпределено изпълнението на дейностите по поръчката.

7.7. Декларация, с която участникът се задължава да поддържа валидността на застрахователната си полица за застраховка „Професионална отговорност” в строителството през целия период на действие на договора; - оригинал - при  участник - юридическо лице или ЕТ;

При участник обединение, което не е  юридическо лице декларацията се представя от тези от членовете на обединението, между които, съгласно предвиденото в договора за учредяването му, е разпределено изпълнението на дейностите по поръчката.

7.8. Списък /в оригинал/ на сключен/и договор/и през последните 5 години, считано от крайната дата, определена за подаване на предложенията, с предмет „ремонт на фасада на сграда – паметник на културата”, придружен със заверени копия на препоръка/и за добро изпълнение /референция/, при съобразяване с изискванията на р.III,т.7 от конкурсната документация;  –  при  участник – юридическо лице или ЕТ;

При участник обединение, което не е  юридическо лице съответствието с този критерий за подбор се доказва от обединението-участник или от който и да е от неговите членове. 

7.9. Декларация за извършен оглед на обекта  – оригинал –  при  участник - юридическо лице или ЕТ;

При участник обединение, което не е  юридическо лице декларацията се представя от който и да е от членовете му.

7.10. Декларация, че участникът няма задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него дружества – „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – оригинал; –  при  участник – юридическо лице или ЕТ;

При участник обединение, което не е  юридическо лице декларация  представя всеки един от членовете на обединението.

7.11. Декларация за липса на обстоятелствата по р. III, т. 4 от конкурсната документация – оригинал – при  участник - юридическо лице или ЕТ;

При участник обединение, което не е  юридическо лице декларация  представя всеки един от членовете на обединението;

7.12. Декларация за съгласие с проектa на договор – оригинал – при участник - юридическо лице или ЕТ;

    При участник обединение, което не е  юридическо лице декларацията се представя от определения за водещ член на обединението.

7.13. Ценово предложение на участника – в оригинал, поставено в отделен, запечатан, непрозрачен плик.

7.14. Предложенията, заедно с приложените към тях документи се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Предложение за участие в конкурс за: „Ремонт на декоративен корниз на фасади от страна на ул. „6-ти септември”, ул. „Иван Вазов” и ул. „Георги Сава Раковски”, на съществуваща административна сграда с идентификатор 68134.100.262.3, в п-л За стопанско управление и БДЖ, (УПИ За стопанско управление и БДЖ) кв.464, м. „Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10”, по плана на София, район Средец, административен адрес: ул. „Иван Вазов” № 3”.

Ценовото предложение на кандидата се представя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с предложението.

Върху плика се посочват наименованието на подателя, ЕИК/БУЛСТАТ при участник обединение/, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти.

 7.15. Срок на валидност на предложенията – 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията.

Документите, за които има приложени към конкурсната документация образци се изготвят и подписват в съответствие с тях.

 1. Други условия:
  1.  Критерий за оценка на предложенията – „Икономически най-изгодно предложение”, описан в Методика за оценка на предложенията, неразделна част от конкурсната документация.
  2. След определяне от Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД на участника спечелил конкурса, комисията уведомява писмено кандидатите, за резултатите от конкурса.

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на телефон: 0889946666 – Лилия Аспарухова, гл.експерт в отдел „Поръчки” на „Холдинг БДЖ” ЕАД; 02/890 7314 – инж. Петрина Филипова, рък.сектор „Недвижимо имущество” в отдел „Продажби и управление на собствеността” на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??