ПОКАНА за предоставяне на оферта за поръчка с предмет: "Подмяна на санитарното обзавеждане и на вратите в баните на ПВЦ "Приморско" към Поделение за "Почивна дейност" при "Холдинг БДЖ" ЕАД".

Краен срок за получаване на оферти: 16:45 ч. на 13.05.2019 г.

Покана №39-02-59/25.04.2019 г.

Техническа спецификация - Приложение №1

Техническо предложение - Образец

Ценово предложение - Образец

Проект на договор - Приложение №4

 

27.05.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??