Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на: 38 (тридесет и осем)броя бракуванипътнически вагона, за междурелсие 1435 мм, в състоянието,в коетоса и от мястото където се намират, без заделяне на части от тях,собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описани пономернов Приложение № 1 към тръжнатадокументация, разделени в 38 лота.

Обявление

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??