: Доставка на специални едножилни медни проводници с каучукова изолация за силови електрически вериги в подвижния ж.п. състав на "БДЖ" - ЕАД: - 1500 м проводник 3.6/6 kV, 1х150кв/мм; - 5500 м проводник 3.6/6 kV, 1х185 кв/мм.

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 10 от 19.01.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "Български държавни железници" - ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9863561; 02 9324688
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на специални едножилни медни проводници с каучукова изолация за силови електрически вериги в подвижния ж.п. състав на "БДЖ" - ЕАД: - 1500 м проводник 3.6/6 kV, 1х150кв/мм; - 5500 м проводник 3.6/6 kV, 1х185 кв/мм.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS:Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "БДЖ" - ЕАД, в град Русе.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на специални едножилни медни проводници с каучукова изолация за силови електрически вериги в подвижния ж.п. състав на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, отговарящи на техническите изисквания на "БДЖ" - ЕАД, посочени в "Техническа спесификация за специални силови проводници за подвижен железопътен състав 1х150 кв/мм и 1х185 кв/мм" - Приложение и неразделна част от тръжната документация.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 28421150
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: 1500 м проводник 3.6/6 kV, 1х150 кв/мм; 5500 м проводник 3.6/6 kV, 1х185 кв/мм.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 115
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 1550.00 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция по приложените в тръжната документация образци или депозит - внесен на името на "БДЖ" - ЕАД, в ОББ - клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF или в касата на "БДЖ" - ЕАД.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По условията, посочени в т. 3.3.1. от проекта на Договор от тръжната документация.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: При спазване изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, подробно описани в образец - заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от данъчната регистрация и БУЛСТАТ на фирмата. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 4.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години; 4.2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция за 2006/7 год.; 4.3. "Техническа спецификация /технически условия за производство, маркировка, изпитване, гаранционни условия, условия за приемане по качество и условия на доставка/за предлаганите кабели, изготвена от производителя и заверена от същия за доставка през 2007 г., съответстваща на изискванията на приложената в тръжната документация на възложителя "Техническа спецификация за доставка на изолирани електрически кабели за железопътни возила"; 4.4. Образец на сертификат за качество, какъвто ще бъде издаван от производителя при доставка на предлаганите кабели, удостоверяващ, че характеристиките на кабелите, изолацията, геометричните размери, контрола и методиките за изпитания отговарят на изискванията на UIC 895/76 или на DIN VDE 0250 част 602, или на други международни или национални стандарти (представени в оригинал и оторизиран превод за съгласуване от Дирекция "Локомотиви"), ако техните изисквания са еднакви или по-строги в сравнение с тези на UIC 895/76; 4.5. Декларация, че предлаганите кабели ще са произведени не по-рано от 12 месеца преди датата на доставка; 4.6. Разработена и оригинално заверена от завода-производител на изолираните електрически кабели методика за проверка /тестване/, в присъствие на представители на възложителя, при изразено от негова страна желание и за приемане на кабелите в съответствие с изискванията на "Техническа спецификация за доставка на изолирани електрически кабели за железопътни возила"; 4.7. Референции от "БДЖ" - ЕАД или други европейски жп. администрации членки на UIC, за извършвани доставки на специални едножилни медни проводници с каучукова изолация за силови електрически вериги за подвижния жп. състав, за напрежения - серия 3000V (Uo / U 3.6/6 kV) 1х150кв/мм или 1х185кв/мм, отговарящи на изискванията на UIC 895/76 или DIN VDE 0250 част 602; 4.8. Каталог на производителя, валиден за 2006 или 2007 г.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Цена: 60
• Условия: Документацията се заплаща в касата на възложителя или по банкова сметка на възложителя - "БДЖ" - ЕАД, в ОББ - клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството на "БДЖ" - ЕАД, всеки работен ден, от 13:30 до 16:30.
• Дата: 23/02/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 23/02/2007
ІV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "БДЖ" - ЕАД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3.
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП.
• Дата: 27/02/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 2 от 17.01.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 17/01/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "Български държавни железници" - ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: деловодство
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3, партер
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??