"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: “Доставка на преносими компютри/PDA/ и принадлежности към тях за издаване на билети, проверка и/или валидиране на билети и on-line закупени билети за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД”Публичната покана е публикувана под номер 9033630 в Регистъра за публични покани към АОП.

1.Публична покана

Приложения към публичната покана:

2.Приложение №1 Техническа спецификация на преносими компютри/PDA/и принадлежности към тях

3.Приложение №2 Образец на оферта

4.Приложение №3 Образец на ценова оферта

5.Приложение №4 Проект на договор

6.Приложение №5 Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

7.Приложение №6 Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения

8.Приложение №7 Образец на банкова гаранция за изпълнение

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

 

1.Портокол

 

15.10.2014 г.

Договор №181/10.10.2014 г

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??