"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за абонаментно обслужване и ремонти на 3 броя бандажни стругове тип UBB 112

Държавен вестник
Обява № 21/04.12.2008 год.
1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
Пощенски код: 1080
За контакти: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, отдел "Материално-техническо осигуряване"
Електронна поща
Факс: 02 9800494
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
Лице за контакт: инж. М. Тумпалова
Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя
Телефон: 02 9324711
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители
Основна дейност на възложителя
Вид на възложителя
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Абонаментно обслужване и ремонти на 3 броя бандажни стругове тип UBB 112 на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, съгласно технически изисквания, приложени към тръжната документация
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG411
Място на изпълнение: ППП София, ППП Г. Оряховица
Тип доставки
Тип строителство
Категория услуга: 1
Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: Абонаментно обслужване на 3 броя бандажни стругове тип UBB 112, намиращи се на територията на гр. София - 2 бр. и на територията на гр. Горна Оряховица - 1 бр. по тех. изисквания на възложителя, ремонти на 2 броя бандажни стругове тип UBB 112 съответно - 1 бр. в София и 1 бр. в Горна Оряховица - по техн. изисквания на възложителя, аварийни ремонти, при възникнала потребност от тях.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 50000000: Услуги по ремонт и поддръжка
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
Има ли обособени позиции: НЕ
Брой обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество: Абонаментно обслужване и ремонти на 3 броя бандажни стругове тип UBB 112, на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, съгласно технически изисквания, приложени към тръжната документация
Прогнозна стойност: 90000
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута): BGN
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Има ли опции: НЕ
Прогнозен график - дни
Месеци
Дни
Мин. брой повторения
Макс. брой повторения
Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата
Дни
Начална дата
Месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
Депозити и гаранции: Гаранция за участие - 900 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5 % от стойността на договора, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение да бъдат представени в една от следните форми: Банкова гаранция при условията на приложения образец. Депозит, внесен в полза на “БДЖ - Пътнически превози" ЕООД: "УниКредит Булбанк" - АД , гр. София, IBAN BG86 UNCR 7000 1505 1340 39, BIC UNCRBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия и начин на финансиране: Плащане след извършване на услугата, в срок не по-кратък от 20 дни след представяне на фактурата, придружена от протокол за извършената услуга, по банков път в лева
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване за създаване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: ДА
Описание на особени условия: Кандидатите ще бъдат отстранени от участие в процедурата при наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП както и други, описани в образеца на оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образеца на оферта към документацията.
Минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, че кандидатът е запознат с направената модернизация на бандажните стругове тип UBB 112 и може да извършва абонаментното обслужване и ремонта на струговете
Минимални изисквания
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Има ли запазени поръчки
Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Изисква ли се определена професия: НЕ
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
Място
Час
Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:00
Цена: 30
Условия и начин за плащане: В касата на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 114А, ет. 4, стая 411
Дата: 07/01/2009
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Час: 16:00
Дата: 07/01/2009
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
Дни: 150
Дата
Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
Място: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3
Час: 10:00
Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Упълномощени представители на кандидатите
Дата: 09/01/2009
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Решение № 12/02.12.2008 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 988122
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Подаване на жалби: Чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 988122
Държава: България
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02/12/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??