"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 4 от 15.04.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "Български държавни железници - Пътнически превози" ЕООД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Материално-техническо осигуряване"
• Факс: 02 9800494
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Марияна Тумпалова
• Телефон: 02 9324711
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за потребностите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, Централно управление, Поделение за пътнически превози (ППП) София, Поделение за пътнически превози (ППП) Пловдив, Поделение за пътнически превози (ППП) Г. Оряховица и МПБ "Рила"
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: София - столица (BG211)
• Място на изпълнение: Доставка на хартии и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, Централно управление - гр. София, ул."Ив. Вазов" № 3, бул."Мария-Луиза" N 114А; ППП София - гр. София, ул. "Мария-Луиза" № 102; ППП Пловдив - гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 3; ППП Г. Оряховица - гр. Г. Оряховица, ул."Цар Освободител" № 97, МПБ "Рила", гр. София, ул. "Гурко" № 5
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, Централно управление, ППП София, ППП Пловдив, ППП Г. Оряховица и МПБ "Рила"
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 21000000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Видовете артикули, включени в обособените позиции, са посочени в Спецификацията от документацията за провеждане на процедурата. Доставките ще са до изчерпване на количествата и стойността на договора.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка - 1600 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранциите за участие за всяка обособена позиция са: Позиция I - Хартии, хартиени изделия - 300 лв.; Позиция II - Канцеларски материали - 300 лв.; Позиция III - Консумативи за офис техника - 1000 лв. Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете гаранции могат да бъдат във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в "ОББ" - АД, клон Света София, BG 90 UBBS 8002 1035 6973 20, UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път, не по-малко от 30 дни след доставка на посочените адреси.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за Изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец - заявление към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образците - заявление и оферта
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образците - заявление и оферта
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в документацията, в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 60
• Условия: По банков път на името на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в "ОББ" - АД, клон Света София, BG 90 UBBS 8002 1035 6973 20, UBBSBGSF, или в счетоводство на МПБ "Рила", ул. "Гурко" № 5. Закупените документи се получават на същото място от 13.30 до 16.00 часа всеки работен ден
• Дата: 16/05/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 16/05/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "БДЖ - ПП" ЕООД, Централно управление, ул."Иван Вазов" № 3, гр. София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП
• Дата: 20/05/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 2/ 09.04.2008 г. за откриване на процедура
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 09/04/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Хартии и хартиени изделия
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Копирни хартии, хартии за матрични принтери, специални хартии и хартиени ролки, хартиени изделия
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 21000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Видовете артикули, включени в обособената позиция, са посочени в Спецификацията от документацията за провеждане на процедурата. Доставките ще бъдат до изчерпване на количествата и стойността на договора.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Канцеларски материали
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Хартиени папки, тетрадки, бележници, азбучници, счетоводни документи /образци/, папки, класьори, джобове, пишещи средства, коректори, принадлежности за бюро
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 21000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Видовете артикули, включени в обособената позиция, са посочени в Спецификацията от документацията за провеждане на процедурата. Доставките ще бъдат до изчерпване на количествата и стойността на договора.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Консумативи за офис техника
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ленти, глави и тонер касети за принтери,тонери за копирни машини, ленти за факс апарати
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Видовете артикули, включени в обособената позиция, са посочени в Спецификацията от документацията за провеждане на процедурата. Доставките ще бъдат до изчерпване на количествата и стойността на договора.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??