"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за доставка на почистващи материали

01605-2009-0004

Обявление за малка обществена поръчка

Тип възложител по чл. 7
чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД
Адрес:
"Иван Вазов"№ 3
Град:
София Пощенски код:
1080 Държава:
Република България
Лице/а за контакт:
отдел "Материално техническо осигуряване"
За контакти:
Вера Захова Телефон:
02 9324740
Електронна поща:
Факс:
02 9800494
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):

Адрес на профила на купувача (URL):

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Документация (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Оферти трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Железопътни услуги

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ОПИСАНИЕ
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на почистващи материали за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, съгласно техническа спецификация -Приложение № 1 документацията за участие

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Доставки
Покупка
Място на изпълнение на доставката: ДО: ППП София-бул."Мария Луиза" № 102, гр.София,ППП Пловдив- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3,ППП Г. Оряховица, гр. Г. Оряховица, бул. "Цар Освободител" №112
Код NUTS: BG

II.1.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на почистващи материали за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, съгласно техническа спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие

II.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 39224300

II.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) ДА
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно)
за една или повече обособени позиции

II.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Съгласно техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): валута
или от до валута

II.2.2) Опции (когато са приложими) НЕ

Ако да, описание на тези опции:

Опциите се предвижда да се използват:
след месеца или дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): или между: и
В случай на повторение, прогнозен график (ако е известно)
след месеца или дни от сключване на договора.

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок за изпълнение в месеци 12 или дни (от сключване на договора)
или
Начална дата __________
крайна дата на изпълнението __________


РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (ако е приложимо)
Гаранция за участие за всички позиции: 499.74 лв., за първа позиция - 83.00 лв., за втора позиция- 7.50 лв.,трета позиция - 30.85лв.,четвърта позиция- 106.75лв, пета позиция- 57.13лв, шеста позиция - 66.55 лв., седма позиция - 43.61лв., осма позиция- 44.80лв., девета позиция - 59.55 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение да бъдат представени в една от следните форми: - Банкова гаранция по предоставени в документацията образци -Депозит, внесен на името на "БДЖ-ПП" ЕООД, в УниКредит Булбанк АД, гр.София,I BAN: BG86 UNCR 7000 1505 1340 39, BIC: UNCRBGSF

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
Плащането се извършва след доставка, по предложение на участника, не по-малко от 20 работни дни след доставката на всяка партида и представяне на фактура, приемно - предавателен протокол за извършената доставка и сертификат за качество на доставените стоки

III.1.4) Други особени условия (когато са приложими) НЕ

III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация:
Когато определеният за Изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон. 1.Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения 2.Декларации по чл.47, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗОП - по приложен от Възложителя образец и други документи, подробно описани в образеца на офертата към документацията за участие

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация

1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година /заверено с подпис и печат на участника/ 2.Копие от регистрация по БУЛСТАТ и идентификационния номер по ДДС на фирмата, заверено с подпис и печат на участника 3. Други доказателства/по преценка на участника/ Минимални изисквания (когато е приложимо):

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация

1. Списък на основните договори за доставки с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите 2.Документ, доказващ, че има право да предлага продукцията на производителя /ако участникът е търговец/ - оригинал или нотариално заверено копие 3. Референции /минимум 3 броя/ за доставяни такива почистващи материали 4. Образец на сертификат за качество на предлаганите артикули 5.Описание на предлаганите почистващи материали, съгласно техническата спецификация на Възложителя, по възможност придружени от снимков материал 6. Участниците задължително представят безплатни мостри на предлаганите артикули, които подлежат на връщане, според желанието на участниците в процедурата 7. Други доказателства за техническите възможности/по преценка на участника/ Минимални изисквания (когато е приложимо):

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) НЕ

III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура
Открит конкурс

IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)
(А) Най-ниска цена

IV.2.2) Ще се използва електронен търг НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ


IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ
Ако да, посочете къде:

Номер на обявлението в ДВ ______ от __________

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 28.10.2009 г. Час (чч:мм): 16:00

Платими документи ДА
Ако да, цена (в цифри): 10 валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Документацията се заплаща в касата на Възложителя, намираща се на ул." Мария Луиза" № 114 А,ет.4, стая № 411 , или по банкова сметка на Възложителя- "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, в ОББ - клон "Св.София", IBAN BG90 UBBS 8002 1035697320 , BIC UBBSBGSF, и се получават на същото място, всеки работен ден от 13:30 до 16:30

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 04.11.2009 г. Час (чч:мм): 16:00

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Друг: Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До __________ или в месеца или дни 150 (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.8) Условия при отварянето на офертите
Дата 09.11.2009 г. Час (чч:мм) 14:00
Място ул."Иван Вазов" № 3, 1080 гр.София, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД


Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) ДА
Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.38, ал.2 и ал.3 от НВМОП

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) НЕ


VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Поръчката е делима по обособени позиции, както следва: поз № 1 - Метли, съгласно техническа спецификация, поз. № 2 - Лопати, съгласно техническа спецификация, поз. № 3 - Кофи, съгласно техническа спецификация, поз. № 4 - Бърсалки за под, съгласно техническа спецификация, поз. № 5 - Държачи и дръжки за бърсалки, съгласно техническа спецификация, поз. № 6 - Ръкавици, съгласно техническа спецификация, поз. № 7 - Четки и дръжки за тях, съгласно техническа спецификация, поз. № 8 - Чували за смет и торбички полиетиленови, съгласно техническа спецификация, поз. № 9 - Кърпи, гъби с абразив, домакинска тел и шпакли, съгласно техническа спецификация

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес:
бул. Витоша № 18
Град:
София Пощенски код:
1000 Държава:
Република България
Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg Телефон:
02 9356113
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg Факс:
02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
01.10.2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Наименование Метли, съгласно техническа спецификация

1) Кратко описание
1.Метли с къси дръжки 2.Метли с дълги дръжки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 39224100

3) Количество или обем
1.Метли с къса дръжка - 5 200 бр. 2.Метли с дълга дръжка - 250 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Наименование Лопати, съгласно техническа спецификация

1) Кратко описание
1.Лопатка с четка комплект 2.Лопатка за смет, широка 3.Лопатка за смет, тясна

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 39224350

3) Количество или обем
1. Лопатка с четка комплект - 120 бр. 2.Лопатка за смет, широка - 220 бр. 3.Лопатка за смет, тясна - 20 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 Наименование Кофи,съгласно техническата спецификация

1) Кратко описание
1.Кофа пластмасова с цедка 2.Кофа пласмасова без цедка, елипсовидна 3.Кофа поцинкована

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 39224330

3) Количество или обем
1.Кофа пластмасова с цедка- 710 бр. 2.Кофа пласмасова без цедка, елипсовидна - 390 бр. 3.Кофа поцинкована - 360 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Наименование Бърсалки за под, съгласно техническа спецификация

1) Кратко описание
1.Бърсалки за под-конци с лента, мтогократна употреба след изпиране 2.Бърсалки за под-конци /въже/- закрепване с винт 3.Бърсалки за под, с попиващи ленти - закрепване с винт

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 39224300

3) Количество или обем
1.Бърсалки за под-конци с лента, многократна употреба след изпиране - 700 бр. 2.Бърсалки за под-конци /въже/- закрепване с винт- 3600 бр. 3.Бърсалки за под, с попиващи ленти - закрепване с винт - 1100 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Наименование Държачи и дръжки за бърсалки, съгласно техническа спецификация

1) Кратко описание
1.Държачи за бърсалки 2.Дръжки метални 3.Дръжки алуминиеви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 44514100

3) Количество или обем
1.Държач за бърсалки - 700 бр. 2.Дръжки метални- 1210 бр. 3.Дръжки алуминиеви- 750 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 Наименование Ръкавици, съгласно техническа спецификация

1) Кратко описание
1.Защитни ръкавици-неопренови, издържащи на силно киселинна среда 2.Ръкавици домакински, латекс

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 18141000

3) Количество или обем
1.Защитни ръкавици-неопренови, издържащи на силно киселинна среда - 420 бр. 2.Ръкавици домакински, латекс - 10000 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 Наименование Четки и дръжки за тях, съгласно техническа спецификация

1) Кратко описание
1.Четка с естествен косъм 2.Комплект четка и дръжка за външно миене на вагони 3.Четка с твърд косъм от PVC 4.Дръжки за четки 5.Четка тип ютия 6.Четка за WC

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 39224000

3) Количество или обем
1.Четка с естествен косъм - 630 бр. 2.Комплект четка и дръжка за външно миене на вагони- 285 бр. 3.Четка с твърд косъм от PVC - 385 бр. 4.Дръжки за четки - 265 бр. 5.Четка тип ютия- 220 бр. 6.Четка за WC - 680 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 Наименование Чували за смет и торбички полиетиленови, съгласно техническа спецификация

1) Кратко описание
1.Чували 60/90 см., 20 мк., 80л. 2.Чували 60/90 см., 100 мк., 80л 3.Чували 120/90 см., 20мк.,130-150 л 4.Чували полиетиленови 50/60 см, 15 мк, вместимост до 35 л 5.Торбички полиетиленови,прибл. размери 28/55см.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 39224300

3) Количество или обем
1.Чувал 60/90 см., 20 мк., 80л.- 6250 бр. 2.Чувал 60/90 см., 100 мк., 80л - 5100 бр. 3.Чували 120/90 см., 20мк.- 4600 бр. 4.Чували полиетиленови 50/60 см, 15 мк, вместимост до 35 л.- 900 бр. 5.Торбички полиетиленови, прибл. размери 28/55см.- 5900 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 Наименование Кърпи, гъба с абразив, домакинска тел и шпакли, съгласно техническа спецификация

1) Кратко описание
1.Кърпа за прах, здрава практична 32х32см. или 38х38см. 2.Кърпа 100% микрофибър, най-малко 500 изпирания, 32х32 см 3.Кърпа с попивни способности,размер 15х15см. 4.Гъба с абразив -6х8х4 см. 5.домакинска тел- едра метал, да не ръждясва 6.Шпакли метални, ширина приблизително 3 см. 5.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 39525800

3) Количество или обем
1.Кърпа за прах, здрава практична 32х32см. или 38х38см.- 700 бр. 2.Кърпа 100% микрофибър, най-малко 500 изпирания, 32х32 см - 2660 бр. 3.Кърпа с попивни способности,размер 15х15см.- 280 бр. 4.Гъба с абразив - 6х8х4 см.- 6450 бр. 5.Домакинска тел- едра метал, да не ръждясва - 2660 бр. 6.Шпакли метални, ширина приблизително 3 см. - 50 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): валута:

или от до валута:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??