"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за доставка на втулки и сектори за буксова степен на талиги за пътнически вагони

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 3 от 06.06.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Материално техническо осигуряване"
• Факс: 02 9800494
• Адрес: ул."Иван вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Марияна Тумпалова
• Адрес на възложителя :http://www.bdz.bg/
• Телефон: 02 9324711
• Държава: РБългария
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на втулки и сектори за буксова степен на талиги за пътнически вагони, съгласно приложена към документацията спецификация, технически изисквания и чертежи
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: София - столица (BG211)
• Място на изпълнение: Пътнически превози София, ОП-Надежда, бул. "Стефансон" № 5
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на втулки и сектори за буксова степен на талиги за пътнически вагони, съгласно приложена към документацията спецификация, технически изисквания и чертежи
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на втулки и сектори за буксова степен на талиги за пътнически вагони, съгласно приложена към документацията спецификация, технически изисквания и чертежи
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 990.00 лв., за поз. I - 924 лв., поз. 2 - 49 лв. поз.3 - 17 лв., със срок на валидност 90 дни от крайния срок за подаване на офертата в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, ОББ, клон "Св. София", BG 90UBBS 80021035697320, код UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащане след доставка на всяка партида, в срок не по-кратък от 20 дни след подписване на приемо-предавателен протокол, по банков път в лева
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определения за изпълнител кандидат е обединение на физически или юредически лица, следва да се регистрира като дружество по търговския закон / съгласно чл.6, ал.2 от НВМОП/
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - по приложен образец от Възложителя и други документи подробно описани в образец-Оферта към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет за предходната година- копие. 2. Копие от ИН по ДДС и БУЛСТАТ / ЕИК/ на фирмата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за извършвани доставки през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите. 2. Документ доказващ, че има прово да участва в МОП от името и за сметка на производителя /ако е търговец/. 3. Да представят Референции от други предприятия/ учреждения за доставяни подобни резервни части 4. Чертежи на секторите и втулките, заверени за производство през 2008 - 2009 г. 5. Образец на сертификат за качества.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 40
• Условия: Документацията се заплаща в български лева в касата на Възложителя, ул. "Мария Луиза" № 114 А, ет. 4, стая 416 или по банкова сметка на Възложителя - "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ - клон "Св. София", IBAN BG 90 UBBS 8002 1035697320, BIC UBBSBGSF, и се получава на същото място, гр. София от 13:00ч. до 16:00ч.
• Дата: 03/07/2008
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 03/07/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 60
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: ул."Иван Вазов" № 3, заседателна зала
• Време: 16:00
• Лица: Упълномощени представители на Кандидатите при действията на комисията по чл.38, ал.2 и ал.3 от НВМОП
• Дата: 07/07/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Поръчката е делима по Обособени позиции както следва: поз 1 - Втулка секторна шпинтонна и сектор към втулка секторна за талига УТ - 72, поз.2 - Втулка шпинтонна за Талига "Гьорлиц" , поз. 3 - Втулка шпинтонна за талига Т 652
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя :http://www.cpc.bg/
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 30/05/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Втулка секторна шпинтонна за талига УТ- 72 и Сектори към втулка секторна УТ2, съгласно приложени чертежи и технически изисквания към документацията
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Втулка секторна шпинтонна за талига УТ- 72 и Сектори към втулка секторна УТ2, съгласно приложени чертежи и технически изсквания към документацията
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Втулка секторна шпинтонна за талига УТ- 72 - 3 300 броя и Сектори към втулка секторна УТ2 - 19 800 бр., съгласно приложени чертежи и технически изисквания към документацията
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Втулка шпинтонна за Талига "Гьорлиц", съгласно приложени чертежи и технически изисквания към документацията
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Втулка шпинтонна за Талига "Гьорлиц", съгласно приложени чертежи и технически изисквания към документацията
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Втулка шпинтонна за Талига "Гьорлиц ", съгласно приложени чертежи и технически изисквания към документацията - 550 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Втулка шпинтонна за талига Т 652, съгласно приложени чертежи и технически изисквания към документацията
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Втулка шпинтонна за талига Т 652, съгласно приложени чертежи и технически изсквания към документацията
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Втулка шпинтонна за талига Т 652, съгласно приложени чертежи и технически изисквания към документацията - 250 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??