"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за доставка на закалени стъклени изделия /стъкла и стъклопакети/ за пътнически вагони

Номер 1 от 22.07.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
Пощенски код: 1080
За контакти: Отдел "Материално техническо осигуряване"
Електронна поща
Факс: (02) 980 04 94
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
Лице за контакт: Вера Захова
Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: (02) 932 47 40
Адрес на профила на купувача
Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители
Основна дейност на възложителя
Вид на възложителя
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Доставка на закалени стъклени изделия /стъкла и стъклопакети/ за пътнически вагони, съгласно приложена към документацията спецификация, технически изисквания и чертежи
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG211
Място на изпълнение: Поделение за пътнически превози София, ОП - Надежда, бул. "Стефансон" № 5
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: Доставка на закалени стъклени изделия (стъкла и стъклопакети) за пътнически вагони съгласно приложени към документацията спецификация, технически изисквания и чертежи.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35230000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав или за трамваи, механично оборудване за управление и контрол на трафика
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
Има ли обособени позиции: НЕ
Брой обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество: Доставка на закалени стъклени изделия (стъкла и стъклопакети) за пътнически вагони съгласно приложени към документацията спецификация, технически изисквания и чертежи.
Прогнозна стойност
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Има ли опции
Прогнозен график - дни
Месеци
Дни
Мин. брой повторения
Макс. брой повторения
Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата
Дни: 365
Начална дата
Месеци
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
Депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на 800.00 лв. със срок на валидност 90 дни от крайния срок за подаване на офертата в деловодството на възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, "УниКредит Булбанк" - АД, IBAN: BG 86UNCR 7000 1505 1340 39, BIC код: UNCRBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия и начин на финансиране: Плащане :- 30% авансово плащане –... дни (не по-малко 30 дни) след сключване на договора за първа партида, втора партида ... дни (не по-малко от 30 дни), считано от датата на съобщение за готовност за експедиране на стоката; 70 % - дни (не по-малко от 30 дни) след доставката на всяка партида.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване за създаване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юредически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон (съгласно чл. 6, ал. 2 от НВМОП).
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия
Описание на особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП - по приложен образец от възложителя и други документи, подробно описани в образец-оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет за предходната година 2. Копие от ИН по ДДС и БУЛСТАТ (ЕИК) на фирмата.
Минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за извършвани доставки по предмета на поръчката през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите. 2. Документ, доказващ, че има право да участва в МОП от името и за сметка на производителя (ако е търговец). 3. Да представят референции от други предприятия/учреждения за доставяни подобни закалени стъклени изделия (стъкла и стъклопакети). 4. Образец на сертификат за качество. 5. Описание на предлаганите стъкла и стъклопакети съгласно изискванията на възложителя. 6. Други доказателства за техническите възможности на кандидата.
Минимални изисквания
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Има ли запазени поръчки: НЕ
Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Изисква ли се определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
Място
Час
Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:00
Цена: 100
Условия и начин за плащане: Документацията се заплаща в български лева - 100 лв. без ДДС, в касата на възложителя, бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 114А, ет. 4, стая 416, или по банкова сметка на възложителя - "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в "УниКредит Булбанк" - АД, IBAN: BG 86UNCR 7000 1505 1340 39, BIC код: UNCRBGSF , и се получава на същото място, София, от 13:00 до 16:00 ч.
Дата: 19/08/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Час: 16:00
Дата: 19/08/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
Дни: 90
Дата
Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
Място: ул."Иван Вазов" № 3, заседателна зала
Час: 14:00
Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП.
Дата: 21/08/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Поръчката е неделима по позиции. Кандидатите могат да кандидатстват за цялата спецификация.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: (02) 980 73 15
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: (02) 935 61 13
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Подаване на жалби: Жалба може.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 17/07/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??