"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за отпечатване и доставка на ценни образци, съгласно спецификация и технически изисквания, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД през 2010 г.

N: 10 / 28.10.2009

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
Пощенски код: 1080
За контакти: отдел "Материално-техническо осигуряване"
Електронна поща
Факс: 02 9800494
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
Лице за контакти: Вера Захова
Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 9324740
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Основна/и дейност/и: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Отпечатване и доставка на ценни образци, съгласно спецификация и технически изисквания, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД през 2010 г.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG411
Място на изпълнение: на територията на печатницата, избрана за изпълнител на обществената поръчка, като крайния получател е склад на Възложителя в гр. София, кв. "Фондови жилища", бл. 203, вх. Г
Тип доставки
Тип строителство
Категория услуга: 15
Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Описание: Отпечатване и доставка на ценни образци, съгласно спецификация и технически изисквания за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД през 2010 г.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 22000000: Печатни материали и свързани с тях продукти
Доп. предмети: 22900000: Различни печатни материали
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Обособени позиции: ДА
Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество или обем: Съгласно спецификация и технически изисквания - Приложения № 1 и № 2 към документацията за участие.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие за цялата поръчка - 646,79 лв., за първа позиция - 360,29 лв., за втора позиция - 286,50 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 1 /един/ месец след изпълнение на договора. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение да бъдат представени в една от следните форми: - Банкова гаранция по приложения към документацията образец; - Депозит, внесен на името на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в УниКредит Булбанк - АД, гр. София, IBAN:BG86 UNCR 7000 1505 1340 39, BIC: UNCRBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия: Плащането се извършва по предложения срок от кандидата /минимум 30 дни/, след получаване на заявеното количество ценни образци и представяне на данъчна фактура, приемно-предавателен протокол и сертификат за качество на отпечатаните и доставени образци. Плащането е в лева, по банков път.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване: Когато определеният за Изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: НЕ
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документи и информация: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП - по приложени от Възложителя образци и други документи, подробно описани в образеца на заявление към документацията за участие
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година /заверено с подпис и печат на кандидата/. 2. Копие от регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК/ и ИН по ДДС на фирмата/заверено с подпис и печат на кандидата/. Когато кандидатът не е регистриран по ЗДДС, представя декларация за липса на регистрация. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: - Копие от Разрешението /Лиценза/ за отпечатване на ценни образци, издаден от Министерство на финансите /заверено с подпис и печат на кандидата/; - Списък на основните договори за доставки с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите, придружен от минимум 3, максимум 10 броя референции /препоръки/ за добро изпълнение, от част от посочените Възложители; - Образец на сертификат за качество на предлаганите образци; - Техническо описание на предлаганите за отпечатване и доставка ценни образци, в съответствие със спецификацията и техническите изисквания на Възложителя.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:00
Цена: 30
Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя, намираща се на бул. "Мария Луиза" № 114 А, ет. 4, стая № 411, или по банкова сметка на Възложителя - "БДЖ - Пътнически прeвози" ЕООД, в банка ОББ, клон "Св. София", IBAN BG 90 UBBS 8002 1035697320, BIC: UBBSBGSF
Дата: 24/11/2009
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:00
Дата: 04/12/2009
ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
Място: ул. "Иван Вазов" № 3, 1080, гр. София, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
Час: 14:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП
Дата: 08/12/2009
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Решение № ....................../................... за откриване на процедура на възлагане на обществена поръчка.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: Република България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 26/10/2009
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Бланкови/листови/ билети и разписки
Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: 1. Военен билет обр. 5; 2.Влаков билет обр. 313А; 3. Листови /бланкови/ билети до 100 км обр. 310; 4. Бланков билет обр. 310 М; 5. Разписка за допълнителни приходи от пътници и др. обр. 313; 6.Колетна разписка обр. 330; 7. Гардеробна разписка обр. 347; 8. Билет за спално и кушет място /вътрешно съобщение/; 9. Контролни карти
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 22000000: Печатни материали и свързани с тях продукти
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Количество или обем: 1. Военен билет обр.5 - 10 000 кочана 2.Влаков билет обр.313А - 80 000 кочана 3. Листови/бланкови/ билети до 100 км обр.310 -100 000 кочана 4. Бланков билет обр.310 М-5000 кочана 5. Разписка за допълнителни приходи от пътници и др.обр.313 - 5000 кочана 6.Колетна разписка обр.330-12 500 кочана 7. Гардеробна разписка обр.347-3000 кочана 8.Билет за спално и кушет място/вътрешно съобщение/-10 000 кочана 9.Контролни карти -2000 кочана
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети, абонаментни карти и др.
Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: 1. Компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети. 2.Компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети с реклама на гърба 4 цвята. 3. Компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети с реклама на гърба 2 цвята. 4. Компютърна хартия с номерация и холограма за издаване на жп абонаментни карти. 5. Компютърна хартия с номерация и холограма за издаване на жп абонаментни карти с реклама на гърба 4 цвята. 6. Компютърна хартия с номерация и холограма за издаване на жп абонаментни карти с реклама на гърба 2 цвята. 7.Компютърна хартия - бяла, с номер за сменни отчети
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 22000000: Печатни материали и свързани с тях продукти
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Количество или обем: 1. Компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети - 20 000 000 бр. 2. Компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети с реклама на гърба 4 цвята - 2 500 000 броя. 3. Компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети с реклама на гърба 2 цвята - 2 500 000 броя. 4. Компютърна хартия с номерация и холограма за издаване на жп абонаментни карти - 250 000 бр. 5. Компютърна хартия с номерация и холограма за издаване на жп абонаментни карти с реклама на гърба 4 цвята - 25 000 бр. 6. Компютърна хартия с номерация и холограма за издаване на жп абонаментни карти с реклама на гърба 2 цвята - 25 000 бр. 7. Компютърна хартия - бяла, с номер за сменни отчети - 5 000 000 бр.
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??