"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за преокомплектоване до 202 бр. колооси за пътнически вагони, съгласно спецификация и общи технически условия, с нови необработени вагонни колела, спирачни дискове и годна ос втора употреба

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 2 от 06.06.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "Български държавни железници - Пътнически превози" ЕООД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Материално техническо осигуряване"
• Факс: 02 9800494
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Стоянка Тодорова
• Адрес на възложителя :www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324687
• Държава: РБългария
I.2) Основна дейност/и на възложителя
Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Преокомплектоване до 202 броя колооси за пътнически вагони, съгласно спецификация и общи технически условия, с нови необработени вагонни колела, спирачни дискове и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на Изпълнителя
• Категория услуга: 18
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
• Описание: Преокомплектоване до 202 броя колооси за пътнически вагони, съгласно спецификация и общи технически условия, с нови необработени вагонни колела, спирачни дискове и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Преокомплектоване до 202 броя колооси за пътнически вагони, съгласно спецификация и общи технически условия, с нови необработени вагонни колела, спирачни дискове и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 120
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за двете позиции: 1997.00 лв., за първа позиция - 1065.00 лв., за втора позиция - 668.00лв.,трета позиция - 264.00 лв. Гаранция за изпълнение 2% от стойността на договора. Двете във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "БДЖ-ПП" ЕООД, в ОББ - клон "Св. София", ОББ, клон "Св.София", BG 90UBBS 80021035697320, код UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането се извършва: Авансово плащене - 30% - 10 дни преди изпращане на колоосите за преокомплектовка, Остатъчно плащане - 70% до 20 дни след получаване на готовите колооси от Възложителя и представяне на фактура и приемо-предавателен протокол за извършената преокомплектовка
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
Други особени условия: Не
Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
Изисквания: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 5, ал. 7 от ЗОП - по приложен образец от Възложителя и други документи подробно описани в образец - Заявление към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Списък на основните договори за извършвана такава услуга през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите. 2. Документ доказващ, че кандидатът е сертифициран по ISO 9001: 2000 3. Списък на персонала, квалификация. 4. Референции за извършваната услуга. 5. Технология на преокомплектоване /вкл.чертежи на оси и колооси/, съобразена с Общи технически условия на Възложителя. 6. Инструкции за УЗД и МПД, които да отговарят на Общи технически условия на Възложителя
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Цена: 60
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя, намираща се на ул." Мария Луиза" № 114 А, или по банкова сметка на Възложителя - "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ - клон "Св. София", IBAN BG90 UBBS 8002 1035697320 , BIC UBBSBGSF, и се получават на същото място, всеки работен ден от 13:30 до 16:30
• Дата: 11/07/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 11/07/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
Брой дни:
Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София
Време: 14:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 88, ал. 2 от ЗОП
Дата: 14/07/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 980 73 15
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 935 61 13
• Държава: Р България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 03/06/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Преокомплектоване на колооси за пътнически вагони с необработени вагонни колела ф 920 mm, спирачни дискове и годна ос втора употреба / собственост на “БДЖ" ЕАД
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Преокомплектоване до 96 броя колооси за пътнически вагони с нови необработени вагонни колела ф 920 mm, спирачни дискове и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Преокомплектоване до 96 броя колооси за пътнически вагони с нови необработени вагонни колела ф 920 мм, спирачни дискове и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Преокомплектоване на колооси за пътнически вагони с нови необработени вагонни колела ф 920 и годна ос втора употреба
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Преокомплектоване до 76 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с необработени вагонни колела ф 920 мм и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
Общо количество или обем: Преокомплектоване до 76 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови необработени вагонни колела ф 920мм, и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
Срок в дни:
Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Преокомплектовка на колооси за пътнически вагони с нови необработени вагонни колела ф 1000 мм и годна ос втора употреба/ Собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Преокомплектовка до 30 броя колооси за пътнически вагони с нови необработени вагонни колела ф 1000 мм и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Преокомплектовка до 30 броя колооси за пътнически вагони с нови необработени вагонни колела ф 1000 мм и годна ос втора употреба, предоставени от Възложителя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??