"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за сключване на Рамково споразумение за срок от 4 години за Доставка на интернет връзка за превозни служби и кондукторски каси със сървъра на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 7 от 10.06.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Материално техническо осигуряване"
• Факс: 02 9800494
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Марияна Тумпалова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324711
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Сключване на Рамково споразумение за срок от 4 години за Доставка на интернет връзка за превозни служби и кондукторски каси със сървъра на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, подробно описани в спесификация, уточняваща местонахождението и техническите им параметри и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спецификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
Място на изпълнение: На територията на поделенията на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в страната, съгласно Спесификация на обектите от документацията за провеждане на процедурата
Категория услуга: 05
Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
Брой изпълнители:
Рамково споразумение: с няколко изпълнители
Прогнозна стойност:
Срок в години: 4
Срок в месеци:
Максимален брой изпълнители: 5
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Сключване на Рамково споразумение за срок от 4 години за доставка на интернет връзка за превозни служби и кондукторски каси със сървъра на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, подробно описани в спесификация, уточняваща местонахождението и техническите им параметри и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спецификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 64226000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
Обособени позиции: Да
Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Сключване на Рамково споразумение за срок от 4 години за доставка на интернет връзка за превозни служби и кондукторски каси със сървъра на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, подробно описани в спецификация, уточняваща местонахождението и техническите им параметри и делимостта на поръчката по обособени позиции. Спецификацията е приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие: Общо в размер - 990.00 лева, поз. 1 - 330 лв. за ППП София - поз. 2- 330.00 лв. за ППП Горна Оряховица, поз. 3 - 330 лв. за ППП Пловдив със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение: При подписването на всеки конкретен договор за обществена поръчка, сключен във връзка с Рамковото споразумение, изпълнителят ще представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 2 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора при условия определени в документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена поръчка. Гаранциите може да са във вид на банкова гаранция по приложените в документацията за провеждане на процедурата образци или депозит - внесен на името на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Св. София", BG 90UBBS 80021035697320, код UBBSBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането се извършва ежемесечно, до ..........число на месеца, следващ извършването на услугата (не по-малко от 20 календарни дни), като плащането се извършва по банков път, в BGN, с платежно нареждане, след представяне от изпълнителя, на данъчна фактура и протокол за изпълнение на услугата по качество за изтеклия месец - двустранно подписан от упълномощени представители на страните по договора.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 от ЗОП и при липса на удостоверение - посочено в ІІІ.2.3. от настоящото обявление. Изискуемите документи, които следва да се представят, са подробно описани в документацията за провеждане на процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Съгласно чл. 50 от ЗОП: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от Идентификационния номер по ДДС. 3. Копие от БУЛСТАТ или копие от Единен идентификационен номер, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги, съответстващи на предмета на обществената поръчка, изпълнявани през последните три години, включително обем, стойности дати и възложители, придружен от препоръки за добро изпълнение, от съответните възложители. 2. Списък на техническите лица: определените лица за обслужване на обектите, както и на тези, отговарящи за контрол по качеството на извършване на услугата. 4. Кандидатът да представи удостоверение за регистрация по обща лицензия № 217 на КРС. 5. Декларация, че разполага и оперира със собствена оптична междуградска мрежа. 6. Други доказателства (по преценка на кандидата).
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Да
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена (в цифри): 60
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя, намираща се на ул."Мария-Луиза" № 114А, или по банкова сметка на Възложител - "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Св. София", IBAN BG90 UBBS 8002 1035697320, BIC UBBSBGSF, и се получават на същото място, всеки работен ден от 13:30 до 16:30 ч.
• Дата: 14/07/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 14/07/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: В сградата на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, на адрес: София, ул. "Иван Вазов" № 3, заседателна зала
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП
• Дата: 15/07/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: ул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 04/06/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Деловодство
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3, партер
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодител
• Телефон: 02 9324171
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за "Доставка на интернет връзка на превозни служби и кондукторски каси със сървъра на " БДЖ-ПП" ЕООД- за ППП София
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за "Доставка на интернет връзка на превозни служби и кондукторски каси със сървъра на " БДЖ - ПП" ЕООД, за ППП София
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 64000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Обекти на които ще бъде доставнено интернет - 18 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за "Доставка на интернет връзка на превозни служби и кондукторски каси със сървъра на "БДЖ-ПП" ЕООД - за ППП Пловдив
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за "Доставка на интернет връзка на превозни служби и кондукторски каси със сървъра на "БДЖ - ПП" ЕООД, за ППП Пловдив
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 74232600
• 64000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Обекти за снабдяване с интернет връзка - 18 бр.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за "Доставка на интернет връзка на превозни служби и кондукторски каси със сървъра на "БДЖ-ПП" ЕООД - за ППП Г.Оряховица
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за "Доставка на интернет връзка на превозни служби и кондукторски каси със сървъра на "БДЖ - ПП" ЕООД, за ППП Горна Оряховица
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 64000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Обекти за доставка на интернет - 18 бр.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 48
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??