БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за превоз на пътници при прекъснато влаково движение /резервен и извънреден транспорт/ на територията на Поделенията за пътнически пре

 

БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за превоз на пътници при прекъснато влаково движение /резервен и извънреден транспорт/ на територията на Поделенията за пътнически прекъснато влаково движение /резервен и извънреден транспорт/ на територията на Поделенията за пътнически превози в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица

 

Свалете целия документ


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
Пощенски код: 1080
За контакти: отдел"Автомобилен превоз на пътници" и отдел "МТО"
Електронна поща
Факс: 02 9800494
Адрес: ул."Иван Вазов" № 3
Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
Лице за контакти: инж.Христо Иванов; Вера Захова
Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 9324316;02 9324394
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Основна/и дейност/и: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за превоз на пътници при прекъснато влаково движение /резервен и извънреден транспорт/ на територията на Поделенията за пътнически превози в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица към "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG
Място на изпълнение: На територията на ППП София, ППП Г.Оряховица и ППП Пловдив
Тип доставки
Тип строителство
Категория услуга: 02
Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение: Рамково споразумение с няколко изпълнители
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност: Очаква се поръчката да бъде възлагана всяка година
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци: 48
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители: 30
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Описание: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за превоз на пътници при прекъснато влаково движение/ резервен и извънреден транспорт/ на територията на Поделенията за пътнически превози в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица към"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 60100000: Пътни транспортни услуги
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Обособени позиции: ДА
Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество или обем: Сключване на рамково споразумение за срок от четири години за превоз на пътници при прекъснато влаково движение / резервен и извънреден транспорт/ на територията на Поделения за пътнически превози в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица към "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Опции
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие за всички позиции в размер на 3227.47лв.: за ППП София - 2672.32лв.,за ППП Пловдив - 351.68лв. и за ППП Г.Оряховица - 203.47 лв., а за пунктовете от съответното ППП, стойността на банковата гаранция е съгласно приложен списък към документацията, със срок на валидност 150 дни от крайния срок на подаване на офертата в деловодството на Възложителя, във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, в УниКредит Булбанк АД, гр.София,IBAN: BG86UNCR 7000 1505 1340 39, BIC: UNCRBGSF. Гаранция за изпълнение 5% от стойността на всеки конкретен договор.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия: Плащане по банков път, най-малко 20 дни след представяне на данъчна фактура и протоколи за извършения превоз, подписани от упълномощен представител на съответното поделение за пътнически превози
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документи и информация: 1.Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения 2.Декларации по чл.47, ал.1,ал.5, ал.7 от ЗОП-по приложен образец от възложителя и други документи, подробно описани в образец-Заявление към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: 1.Копие от годишния финансов отчет 2.Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: 1. Копие от Лиценз за извършване превоз на пътници на територията на Република България и списъкът на превозните средства, неразделна част от него; 2. Списък на автобусния парк, с който ще бъде изпълнявана поръчката – марка, брой места, година на производство; 3. Декларация, че автобусите, които ще бъдат изпращани за извършване на услугата са произведени преди не повече от 15 години, че имат валидно удостоверение за транспортна годност съгласно разпоредбите на Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, и че ще са в изправно техническо и хигиенно състояние, съгласно законовите изисквания и стандарти. 4. Декларация, че водачите на автобусите, с които ще се извършва превоза, отговарят на всички изисквания по Закона за автомобилните превози и Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. 5. Декларация, че ако кандидатът бъде избран за изпълнител се задължава да осигури денонощно дежурни служители за приемане на поръчки по всяко време на денонощието. 6. Декларация, че ако кандидатът бъде избран за изпълнител се задължава да осигури мобилна връзка с водачите на автобусите по време на извършване на трансбордирането. 7. Списък на основните договори, сключвани от кандидата за предоставяне на услуга с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите; 8. Референции/препоръки/ за добро изпълнение, от част от посочените по т. 5.7. Възложители - ............................./минимум 3, максимум 10/ броя.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:30
Цена: 30
Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя, намираща се на ул." Мария Луиза" № 114 А, стоя 416, или по банкова сметка на Възложителя- "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG90 UBBS 8002 1035697320 , BIC UBBSBGSF, и се получават на същото място, всеки работен ден от 13:30 до 16:30
Дата: 05/01/2010
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:00
Дата: 15/01/2010
ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите
Място: ул."Иван Вазов" № 3, заседателна зала
Час: 14:00
Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.88, ал.2 от ЗОП
Дата: 18/01/2010
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Телефон: 02 9884070
Държава: Република България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 07/12/2009
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??