"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за сключване на Рамково споразумение за срок от 4 години за осъществяване на денонощна и нощна физическа, въоръжена с бойно оръжие охрана на обекти и имущество на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и адрес за контакти
Официално наименование: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
Пощенски код: 1080
За контакти: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
Електронна поща
Факс
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за допълнителна информация: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Лице за контакти: Венелин Павлов, инж. Марияна Тумпалова
Адрес за изпращане на заявления: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 93245 76; 02 9324711
Адрес на профила на купувача
Държава: България
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя
Основна/и дейност/и: железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Наименование: Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за осъществяване на денонощна и нощна физическа, въоръжена с бойно оръжие охрана на обекти и имущество на “БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.
ІІ.1.2) Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG
Място на изпълнение: Съгласно приложение към документацията
Тип доставки
Тип строителство
Категория услуга: 23
Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Предназначение: Създаване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (в подходящите случаи)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение: Рамково споразумение с няколко оператора
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци: 48
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители: 5
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките
Описание: Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за осъществяване на денонощна и нощна физическа, въоръжена с бойно оръжие охрана на обекти и имущество на “БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.
ІІ.1.6) Общ речник на възлагането (CPV)
Oсн. предмет: 74613000: Охранителни услуги
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на партиди (за информация относно партидите използвайте приложение толкова пъти, колкото е броят на партидите)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени за (отбележете само една графа):
Обособени позиции: НЕ
Подаване на оферти
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обхват на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обхват (включително всички партиди и опции, в приложимите случаи)
Ако е известно, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри):
Описание: Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за осъществяване на денонощна и нощна физическа, въоръжена с бойно оръжие охрана на обекти и имущество на “БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.
Прогнозна стойност: 2400000.00
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута: BGN
ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на действие на поръчката или краен срок за изпълнение
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)
Описание: Гаранция за участие за поръчката - 10 000 лева, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение (в размер на 3 % от стойността на всеки конкретен договор), да бъдат представени в една от следните форми: Банкова гаранция при условията на приложения образец. Депозит, внесен в полза на “БДЖ - Пътнически превози" ЕООД: "УниКредит Булбанк" - АД , гр. София, IBAN BG86 UNCR 7000 1505 1340 39, BIC UNCRBGSF.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
Условия: по банков път - минимум 30 дни след извършване на услугата
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката (в приложимите случаи)
Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
Други особени условия: ДА
Условия: Кандидатите ще бъдат отстранени от участие в процедурата при наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
Документи и информация: Кандидатите ще бъдат отстранени от участие в процедурата при наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: (в приложимите случаи)
Документи и информация: Подробно описани в образеца на заявление към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: (в приложимите случаи)
Документи и информация: Лицензи и разрешителни за упражняване на охранителна дейност с бойно оръжие. Документи, че служителите на кандидата имат право да носят бойно оръжие.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи):
Запазени поръчки
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Ако да, справка за съответния приложим закон, подзаконов акт или административна разпоредба:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за отправяне на оферта или за договаряне или в съдържащия описание документ
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган (в приложимите случаи)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Платими документи: ДА
Време: 16:00
Цена: 150
Условия: По банков път УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG86 UNCR 7000 1505 1340 39, BIC: UNCRBGSF или платими в касата на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД,бул. "Княгиня Мария-Луиза № 114а, гр. София. Закупените документи се получават на същото място от 13:30 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден.
Дата: 05/08/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:00
Дата: 07/08/2008
ІV.3.5) Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или исканията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Минимална времева рамка, по време на която участникът трябва да поддържа офертата (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите
Място: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, Централно управление, ул. "Ив. Вазов" № 3, гр. София
Час: 14:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на Комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП
Дата: 12/08/2008
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (в приложимите случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка
Прогнозен график
VІ.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирана от фонд на Общността
Ако да, справка за проекта/проектите или програмата/програмите:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Допълнителна информация: За това обявление е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 17.06.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по посредничество (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете точка VІ.4.2 или при необходимост точка VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението (чл. 120, ал. 2 от ЗОП)
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18/06/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТИ
І) Адреси и адрес за контакти, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и адрес за контакти, от които могат да се получат спецификации и допълнителни документи (включително документи относно динамична система за покупка)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и адрес за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявления за участие
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава

Държавен вестник на Република България
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??