"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за "Събиране и съхраняване на инкасо" за нуждите на поделенията.

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, за: инж. Марияна Тумпалова, Р България 1080, София, телефон: (02) 932 43 94, факс: (02) 980 04 94.
Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Железопътни услуги.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание:

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
“Събиране и съхраняване на инкасо" за нуждите на поделенията на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата:
Услуги
Категория услуги: 23
Място на изпълнение: Цялата страна
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
“Събиране и съхраняване на инкасо" за нуждите на поделенията на "БДЖ -Пътнически превози" ЕООД, на територията на цялата страна.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
79700000
Описание:
Детективски и охранителни услуги.

ІІ.1.5) Обособени позиции:
НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти:
НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката:

ІІ.2.1) Общо количество или обем:
“Събиране и съхраняване на инкасо" за нуждите на поделенията на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, по посочени в документацията обекти в страната.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката:
Срок на изпълнение в месеци
12

РАЗДЕЛ ІII: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката:

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие - 1000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение на поръчката - 2% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение да бъдат представени в една от следните форми:
- Банкова гаранция при условията на приложения образец;
- Депозит, внесен в полза на “БДЖ - Пътнически превози" ЕООД: УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN BG86 UNCR 7000 1505 1340 39, BIC UNCRBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Плащането на месечната дължима сума се извършва не по-малко от 30 календарни дни след месеца, следващ извършването на услугата, като плащането се извършва по банков път, в BGN, с платежно нареждане, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на документите посочени в чл.6, ал.1 от проекто-договора от документацията за провеждане на процедурата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица:
Когато определеният за изпълнител участник е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

ІІІ.1.4) Други особени условия:
Участниците да представят декларации за неразпространяване на трети лица на информацията, посочена в документацията за провеждане на процедурата, или станала им известна в хода на провеждането й.

ІІІ.2) Условия за участие:

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл.21, ал.1 от НВМОП и при липса на документите - посочващи правото на Участника да изпълнява дейности, посочени в чл.5, ал.1, т.4 от Закона за частната охранителна дейност. Изискуемите документи, които следва да се представят, са подробно описани в документацията за провеждане на процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности:
Изискуеми документи и информация: 3.1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година /заверено с подпис и печат на участника / 3.2. Информация за оборота на услугите, обект на поръчката за последните три години 3.3. Копие от идентификационния номер по чл. 94, ал.2 от ЗДДС /регистрация по ДДС/ и копие от ЕИК по чл.84 от ДОПК /БУЛСТАТ/ на фирмата, заверени с подпис и печат на участника. 3.4. Други доказателства за икономическо и финансово състояние - по преценка на Участника.
Минимални изисквания: Съгласно чл. 50 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Технически възможности:
Изискуеми документи и информация: А. Доказателства за предварителния подбор на Участника 4.1. Списък на основните договори за услуги, съответстващи на предмета на обществената поръчка, изпълнявани през последните три години, включително обем, дати и възложители, оформен с подпис и печат на участника. 4.2. Препоръки /референции/ за добро изпълнение от съответните възложители /минимум 3 бр. препоръки, не повече от 10 бр./ 4.3. Документи, доказващи, че Участникът има право да предлага услугата и има технически възможности за изпълнение на услугата, в обема, предвиден от Възложителя: 4.3.1. Участникът представя валиден /по смисъла на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД)/ ЛИЦЕНЗ за извършване на дейности по охрана на ценни пратки и товари за Република България - оригинал или нотариално заверено копие. 4.3.2. Списък на ръководния персонал на фирмата, с копие от документите, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на персонала. 4.3.3. Списък на служителите на фирмата, които ще извършват услугата, придружен от копие на документи, че служителите на участника имат право да носят бойно оръжие. 4.3.4. Снимков материал на: образец на лична идентификационна карта на служител, отличителен знак, униформено облекло и индивидуалното техническо оборудване за служител от екип, извършващ услугата. 4.3.5. Справка за автомобилния парк на участника, за извършване на дейността, предмет на обществената поръчка. 4.3.6. Декларация от Участника, че автомобилния парк за извършване на услугата, ще отговаря на изискванията, посочени в Наредба № І-121 от 24.06.2004 г. за реда и организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари. 4.3.7. Проект на план за обслужване на обект на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, в съответствие с изискванията на процедурата и разпоредбите на НАРЕДБА № І-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари. В проекта да са описани реда и процедурите по определяне на лимити за пренасяне на паричните средства, приемането, превозването и предаването им в обслужващата Възложителя банка, оформянето и опаковка на паричната пратка, вида и изискванията на Участника за оформяне на придружаващите пратката документи придружен от образци на следните документи: приемно - предавателен протокол за инкасиране на пратка, протокол за констатиране на липси, примерен график за инкасиране на обектите 4.4. Декларация от Участника, че към датата на подаване на офертата, лиценза не е отнет и участника не се намира в процедура за отнемане на лиценза. 4.5. Декларация от Участника , за поемане на 100% имуществена отговорност. 4.6. Декларация от Участника, че при избор за Изпълнител, ще направи застраховка за 2010 г. за инкасираните парични средства. 4.7. Други документи за доказване на техническата възможност за изпълнение на услугата - по преценка на кандидата. 5. Декларации 5.1. Декларация от Участника......................... /от управителите, членовете на управителните органи/, за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, по приложения образец. 5.2. Декларация от членовете на контролните органи на Участника ............................., за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, по приложения образец. 5.3. Декларация от Участника......................... /от управителите, членовете на управителните органи/ за неразпространяване на трети лица, на информацията, посочена в документацията за провеждане на процедурата, или станала им известна в хода на провеждането й. 6.Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, /когато участникът предвижда подизпълнители /. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, представя за всеки от тях документите, изисквани от ЗОП. В случай, че участникът не предвижда участие на подизпълнители, представя Декларация по чл. 47, ал.7 от ЗОП, съгласно приложения образец. 7. Декларация за приемане клаузите на проекто-договор.
Минимални изисквания: 1.Доказателства за предварителния подбор на Участника - по т.4 от образеца на оферта: 1.Опит и практика при провеждането на услуги, съответстващи на предмета на обществената поръчка, изпълнявани през последните три години. 2. Наличие на минимум 3 бр. препоръки /референции/ за добро изпълнение от договори. 3. Документи, доказващи, че Участникът има право да предлага услугата и има технически възможности за изпълнение на услугата, в обема, предвиден от Възложителя: 3.1. Наличие на валиден ЛИЦЕНЗ за извършване на дейности по охрана на ценни пратки и товари за цялата страна 3.2. Декларация от Участника, че автомобилния парк за извършване на услугата, ще отговаря на изискванията, посочени в Наредба № І-121 от 24.06.2004 г. за реда и организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки
НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
ДА

Нормативни разпоредби
Закона за МВР, Закон за частната охранителна дейност.Лиценз за за извършване на дейности по охрана на ценни пратки и товари за Република България.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена.

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи).
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 11/03/2010 Час: 16:00 ч.
Платими документи
ДА
Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане
Стойността на документацията - 20 лв. без ДДС , се заплаща при получава на документацията в касата на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, бул. "Мария Луиза" 114 А , ет. 4, стая 411.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Дата: 18.03.2010 г. Час: 16:00 ч.

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни
150

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19/03/2010 Час: 14:00 ч.
Място
гр. София, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Упълномощени представители на Кандидатите

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване:

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: (02) 988 40 70, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: (02) 980 73 15.
Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби:
чл. 120 ал. 2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби:
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, телефон: (02) 98 81 22, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: (02) 980 73 15.
Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
12.02.2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??