"БДЖ- Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов 3, ЕИК 175403856, открива с решение № 20 от 09.09.2014 г. процедура на договаряне без обявление по ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Доставка на силови кабели и емайлирани проводници, за ремонтната дейност на локомотивните и вагоноремонтни депа при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”, за обособени позиции № 3 - „Доставка на шлангови кабели за електродъгово заваряване”, № 4 - „Доставка на топлоустойчиви, гъвкави, силиконови проводници”, № 6 - „Доставка на медни емайлирани проводници” и № 7 - „Доставка на медно гъвкаво въже”, на основание чл. 103, ал.2, т.1 от ЗОП. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 01558-2014-0021.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??